Trả lời: Theo Điều 49, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thì thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được quy định như sau:

1- Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương thẩm định hồ sơ, báo cáo Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương và lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định, căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2- Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ có hai bộ (bản chính), gồm:

a) Tờ trình của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

b) Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” có xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ;

c) Biên bản họp và kết quả bỏ phiếu kín của hội đồng thi đua, khen thưởng bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

d) Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

3- Hồ sơ Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ một bộ (bản chính), gồm: Tờ trình của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (kèm theo danh sách) và toàn bộ hồ sơ có liên quan quy định tại khoản 2 điều này.

QĐND