Trả lời: Theo Điều 48, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân thì việc sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công được quy định như sau:

1. Trường hợp áp dụng

Người có công với cách mạng đề nghị sửa đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; quê quán; thân nhân (gọi chung là thông tin cá nhân) ghi trong hồ sơ người có công để phù hợp với giấy tờ về hộ tịch.

2. Nguyên tắc sửa đổi

Cơ quan nào cấp giấy tờ thì cơ quan đó có thẩm quyền sửa đổi.

3. Thủ tục giải quyết

a) Đối với hồ sơ người có công do quân đội, công an đang quản lý thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an;

b) Đối với các trường hợp hồ sơ do ngành LĐ-TB&XH đang quản lý thì thủ tục giải quyết như sau:

Người có công, thân nhân liệt sĩ hoặc thân nhân của người có công đã từ trần làm đơn đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ người có công (Mẫu HS5) kèm các giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi Sở LĐ-TB&XH nơi quản lý hồ sơ gốc của người có công.

Sở LĐ-TB&XH trong thời gian 20 ngày từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin và có văn bản kèm giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp cơ quan cấp giấy tờ đã giải thể thì gửi cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đó để xem xét giải quyết.

Sở LĐ-TB&XH căn cứ văn bản đính chính của cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh lại thông tin trong hồ sơ người có công và gửi thông báo điều chỉnh thông tin đến Bộ LĐ-TB&XH (Cục Người có công).

QĐND