Trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT. Theo đó, năm 2019, Quy chế thi THPT quốc gia có một số điểm mới sau:

      -  Nội dung thi được mở rộng ra toàn chương trình học cấp THPT, trong đó chủ yếu là chương trình lớp 12.

      -  Thí sinh tự do, thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên được bố trí dự thi chung với thí sinh học chương trình giáo dục THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi tại một số điểm thi do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thay vì thi riêng như năm 2018.

      -  Những người tham gia Ban Thư ký Hội đồng thi không được tham gia Ban Làm phách, Ban Chấm thi tự luận, Ban Chấm phúc khảo bài thi tự luận.

      -  Đổi mới thành phần Ban Chấm thi trắc nghiệm, cụ thể gồm các bộ phận: Trưởng ban, phó trưởng ban, các tổ chuyên môn như tổ thư ký, tổ chấm bài thi và tổ giám sát.

      Ngoài ra, điểm xét tốt nghiệp cũng được tính theo công thức mới kể cả chương trình giáo dục THPT và giáo dục thường xuyên.

      Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 3-5-2019.

 

QĐND