Trả lời: Ngày 1-7-2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2019/NĐ-CP quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 58/2019/NĐ-CP, quy định: Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 1.624.000 đồng (quy định cũ tại Nghị định 99/2018/NĐ-CP là 1.515.000 đồng). Căn cứ vào mức chuẩn này, Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thân nhân liệt sĩ như sau:

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của một liệt sĩ là 1.624.000 đồng;

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ là 3.248.000 đồng;

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên là 4.872.000 đồng;

- Trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (diện hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng) là 1.624.000 đồng;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng là 1.299.000 đồng.

QĐND