Trả lời: Điều 2 Nghị định số 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30-6-2020 (có hiệu lực từ ngày 18-8-2020) quy định các đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo như sau:

Thứ nhất, GVMN chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, tính từ ngày 1-7-2020 còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Thứ hai, giáo viên tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 1-7-2020 còn đủ 8 năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên có trình độ trung cấp, còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Thứ ba, giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 1-7-2020 còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, bạn thuộc đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo với GVMN.

Còn lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của GVMN được quy định tại Điều 4 Nghị định số 71/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Thứ nhất, lộ trình thực hiện từ ngày 1-7-2020 đến hết ngày 31-12-2030.

Thứ hai, lộ trình được thực hiện thành hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Từ ngày 1-7-2020 đến hết ngày 31-12-2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số GVMN đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo, được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm;

- Giai đoạn 2: Từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 31-12-2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số GVMN hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.

Để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn cụ thể, bạn có thể liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện để được giải đáp.

QĐND