Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 5 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15-2-2020. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, điều kiện để các trường đại học liên kết thành đại học như sau:

- Có ít nhất 3 trường đại học cùng loại hình công lập hoặc cùng loại hình tư thục liên kết thành đại học hoặc có ít nhất 3 trường đại học là trường đại học tư thục và trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận liên kết thành đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận;

- Có dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đại học do các trường đại học liên kết với nhau xây dựng, trong đó xác định mục tiêu, sứ mạng chung; các quy định về tổ chức, tài chính, tài sản; các nội dung khác (nếu có);

- Có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp trường đại học công lập hoặc có sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp tại mỗi trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Thứ hai, hồ sơ liên kết các trường đại học thành đại học bao gồm:

- Tờ trình cùng đề nghị liên kết thành đại học của các trường đại học tham gia liên kết;

- Nghị quyết của các hội đồng trường về việc tham gia liên kết;

- Đề án liên kết thành đại học, trong đó nêu rõ sự cần thiết, những thay đổi về mục tiêu, sứ mạng của các trường tham gia liên kết; dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của đại học; các giải pháp giải quyết rủi ro khi tiến hành liên kết (nếu có).

Thứ ba, quy trình xử lý hồ sơ như sau:

- Trường đại học đại diện các trường tham gia liên kết gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện kèm theo bản mềm đến Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua dịch vụ công trực tuyến thuộc cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trong thời hạn 45 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại điều này, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

- Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo đúng quy định tại điều này, trong thời hạn 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản thông báo cho các trường đại học và nêu rõ lý do.

QĐND