Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 16 Luật Khoa học và công nghệ. Cụ thể như sau:

Mục đích, nguyên tắc đánh giá, xếp hạng tổ chức khoa học và công nghệ:

Thứ nhất, đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ là việc sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để xác định năng lực và hiệu quả hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

Thứ hai, việc đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ nhằm mục đích sau đây:

- Tạo cơ sở để xếp hạng tổ chức khoa học và công nghệ;

- Phục vụ hoạt động hoạch định chính sách phát triển khoa học và công nghệ, quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ;

- Làm cơ sở xem xét việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thực hiện chính sách ưu tiên đầu tư từ ngân sách nhà nước, cho vay, tài trợ, bảo lãnh vốn vay của quỹ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Việc đánh giá, xếp hạng tổ chức khoa học và công nghệ được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Có phương pháp, tiêu chí đánh giá phù hợp;

- Độc lập, bình đẳng, trung thực, khách quan, đúng pháp luật;

- Kết quả đánh giá, xếp hạng phải được công bố công khai, minh bạch.

QĐND