Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 3 Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26-5-2021 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Quỹ vaccine phòng Covid-19 có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng Covid-19.

* Bạn đọc Trần Khánh Linh ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, hỏi: Quyền hạn của Quỹ vaccine phòng Covid-19 được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 7 Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 2-6-2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vaccine phòng Covid-19 Việt Nam. Theo đó, quyền hạn của quỹ được quy định như sau:

1. Được vận động và tiếp nhận các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vaccine và các loại hình vật chất khác (không bao gồm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế hỗ trợ cho phòng, chống dịch) cho quỹ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

2. Được sử dụng các nguồn tài chính của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng Covid-19 cho người dân theo nội dung phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của Bộ Y tế.

3. Được mở tài khoản giao dịch tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại để tiếp nhận các khoản đóng góp, tài trợ, hỗ trợ bằng tiền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Cuối ngày, toàn bộ số dư trên tài khoản của quỹ mở tại ngân hàng thương mại trước thời điểm tạm ngừng truyền, nhận chứng từ thanh toán của các kênh thanh toán giữa hệ thống ngân hàng và Kho bạc Nhà nước được kết chuyển về tài khoản của quỹ mở tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước; đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp phát sinh trên tài khoản của quỹ mở tại ngân hàng thương mại sau thời điểm kết chuyển được chuyển về tài khoản của quỹ mở tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước chậm nhất vào ngày làm việc kế tiếp.

4. Được sử dụng vốn nhàn rỗi bằng Đồng Việt Nam của quỹ để gửi có kỳ hạn tối đa không quá 3 tháng tại các ngân hàng thương mại theo quy định tại Điều 18 thông tư này nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho quỹ, nhưng phải đảm bảo an toàn.

5. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

QĐND