Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 25, Luật BHXH số 58/2014/QH13, chị có đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau. Thời gian nghỉ được áp dụng tại điểm a, Khoản 1, Điều 26, Luật BHXH, quy định cụ thể như sau: “Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên”.

Như vậy, chị có 6 năm đóng BHXH thì thời gian nghỉ tối đa trong 1 năm là 30 ngày trên cơ sở đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định.

* Anh Hoàng Thanh Bích công tác tại một doanh nghiệp chuyên sản xuất bao bì, hỏi: Tôi là lao động hợp đồng không xác định thời hạn, có 18 năm tham gia đóng BHXH bắt buộc, là thợ nhựa thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Vậy trong một năm tôi được hưởng tối đa bao nhiêu ngày ốm từ quỹ BHXH và mức hưởng như thế nào?

Trả lời: Tại điểm b, Khoản 1, Điều 26, Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định về thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động (bao gồm công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng) phụ thuộc vào 3 yếu tố là: Điều kiện làm việc, nơi làm việc và thời gian đóng BHXH. Cụ thể như sau:

- Về thời gian hưởng chế độ ốm đau: Người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành, hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. 

- Về mức hưởng chế độ ốm đau: Bằng 75% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Đối chiếu với quy định nêu trên, anh có thời gian đóng BHXH là 18 năm, nên thời gian hưởng chế độ ốm đau trong một năm tối đa là 50 ngày. Mức hưởng chế độ ốm đau được tính bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc, nhân với số ngày nghỉ việc được tính hưởng chế độ ốm đau theo quy định của Luật BHXH.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp, xin gửi về Phòng Biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.696.514; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND