Mặc dù được chính quyền địa phương giải thích nhiều lần nhưng Nay Y Blang không chấp hành, tự cho mình là người truyền giáo và tổ chức hoạt động tôn giáo trái phép, xúi giục, lôi kéo nhiều người tham gia không đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Nay Y Blang còn nhiều lần cung cấp thông tin sai sự thật cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài, đăng bài trên một số website vu cáo, xuyên tạc chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam.

MINH DUY