Đảng ta trung thành tuyệt đối và vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản về xây dựng các lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin và truyền thống vẻ vang của dân tộc và cách mạng Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta khẳng định phải xây dựng LLVT nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở: “Phải xây dựng và lãnh đạo vững chắc LLVT cách mạng của nhân dân, bảo đảm đánh thắng bất cứ kẻ thù nào, bất cứ trong hoàn cảnh nào”. Ở đâu có tổ chức và hoạt động của LLVT thì ở đó phải có sự lãnh đạo của Đảng.

Trong 75 năm qua, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với QĐND Việt Nam nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với tình hình nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử. Hình thức tổ chức cụ thể trong mỗi thời kỳ tuy có khác nhau, nhưng đều nhất quán quan điểm, nguyên tắc là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐND Việt Nam. Nhờ sự nhất quán ấy, Quân đội ta đã giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong chiến tranh giải phóng cũng như trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN), trở thành đội quân có sức mạnh vô địch trước mọi kẻ thù xâm lược.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / qdnd.vn

Hiện nay, các thế lực phản động, thù địch đang ra sức chống phá, luôn công kích, phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với QĐND. Chúng đòi bỏ Điều 65, Chương 4 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, quy định LLVT nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Họ đòi “phi chính trị hóa” quân đội; chia rẽ nhân dân với quân đội, chia rẽ quân đội với các cơ quan Đảng, Nhà nước. Mục tiêu của họ là nhằm tiến tới xóa bỏ hoàn toàn vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, xóa bỏ chế độ XHCN, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong, từng bước vô hiệu hóa, làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của QĐND. Vì vậy, để giữ vững nguyên tắc sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, chúng ta cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Thứ nhất, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của các Đảng bộ trong QĐND, xây dựng quân đội thực sự trung thành, tin cậy về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Giải pháp này giữ vị trí quan trọng hàng đầu, bởi vì đây chính là nhân tố quyết định, bảo đảm cho quân đội luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức; trở thành lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Để làm được điều đó, trước hết, các cấp ủy đảng trong toàn quân cần thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và rèn luyện bản chất giai cấp công nhân của quân đội, làm cho QĐND luôn trung thành với Đảng, với nhân dân. Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, quyết tâm chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đẩy mạnh xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo hướng ngày càng có chất lượng cao, số lượng phù hợp, gắn liền với cơ cấu, bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý; thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của hệ thống tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp trong quân đội. Đây là những vấn đề then chốt, có ý nghĩa quyết định giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với QĐND.

Thứ hai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với QĐND. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng gắn với tăng cường sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với QĐND Việt Nam quan hệ chặt chẽ với nhau, có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng QĐND theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Đối với giải pháp này, các chủ trương, quan điểm của Đảng về các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cần được thể chế hóa thành các văn bản pháp luật và được thực hiện bằng các cơ chế quản lý nhà nước. Ngoài ra, cần không ngừng cải cách tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, địa phương cho phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước đối với QĐND; không ngừng củng cố, hoàn thiện, hoàn chỉnh hệ thống chỉ huy các cấp trong các cơ quan, đơn vị trong quân đội. Tích cực, chủ động cải tiến phương pháp, lề lối làm việc; xác định rõ nguyên tắc làm việc và quy chế phối hợp vận hành của bộ máy lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cấp của các cơ quan, đơn vị trong QĐND Việt Nam. Duy trì nghiêm cơ chế lãnh đạo để Đảng luôn luôn nắm chắc được QĐND trong mọi tình huống.

Thứ ba, đẩy mạnh cuộc đấu tranh, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Hiện nay, các thế lực thù địch đã và đang ra sức xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân. Chúng ra sức xuyên tạc, bôi nhọ bản chất, truyền thống của QĐND Việt Nam. Mục đích của chúng là làm giảm lòng tin của nhân dân đối với quân đội, xuyên tạc các sự kiện lịch sử có ý nghĩa chính trị trọng đại của đất nước có lực lượng quân đội tham gia, nhằm làm giảm uy tín, vị thế, vai trò của QĐND đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đối với nhân dân. Họ hy vọng với các âm mưu, thủ đoạn của mình sẽ tách rời quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho quân đội không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước.

Để đấu tranh làm thất bại các âm mưu đó, các cấp ủy đảng trong toàn quân cần tuyên truyền, giáo dục cho mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức đầy đủ và sâu sắc rằng, QĐND Việt Nam là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh, luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của QĐND là mục tiêu, lý tưởng của Đảng: Vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tích cực, chủ động giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong QĐND Việt Nam nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Ngoài ra, các cấp ủy đảng cần quán triệt sâu sắc cho mọi cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng xung kích đi đầu trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh bác bỏ những quan điểm thù địch, sai trái muốn hạ thấp, xem nhẹ, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với QĐND Việt Nam.

Đại tá, Ths LÊ HÙNG SƠN, Viện Chiến lược Quốc phòng