Đồng chí HÀ CÔNG ĐẠT, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Ba Khan (Mai Châu, Hòa Bình):

Nâng cao sức đề kháng, miễn dịch trước “virus” chống phá

Nhờ sự tích cực truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mà nhiều người Việt Nam yêu nước đã tìm đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm ra hướng đi có ý nghĩa, đóng góp sức lực, trí tuệ cho cách mạng. Cũng chính nhờ Chủ nghĩa Mác-Lênin mà phong trào công nhân Việt Nam có bước phát triển mới về chất, chuyển từ tự phát sang tự giác và thực sự trở thành hạt nhân của phong trào yêu nước. Chủ nghĩa Mác-Lênin được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vận dụng phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đó cũng là cơ sở quan trọng để dân tộc Việt Nam thực hiện được nhu cầu bức thiết là thành lập ra một chính đảng chân chính lãnh đạo cách mạng. Và rồi Đảng ta ra đời cũng chính từ sự kết hợp của Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

Nhờ có Chủ nghĩa Mác-Lênin và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng nước ta đạt được những thành tựu to lớn như ngày nay. Chủ nghĩa Mác-Lênin gắn liền với tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi, Chủ nghĩa Mác-Lênin là cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Nếu không có Chủ nghĩa Mác-Lênin thì không có tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ khi tiếp nhận được Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mới thực sự được xác lập và phát triển.

Ngày nay, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động với chiến lược “diễn biến hòa bình”, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng quan trọng và cần thiết hơn lúc nào hết. Để nâng cao sức đề kháng, chống lại mọi loại “virus” phá hoại sự nghiệp cách mạng hết sức thâm độc, Đảng ta phải thường xuyên thực hiện hai nhiệm vụ: Tự đổi mới, tự chỉnh đốn; đề ra được đường lối phát triển đất nước đúng đắn. Hai nhiệm vụ phải dựa chắc trên những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách khoa học, không xơ cứng, không sa vào giáo điều, phù hợp với thực tiễn của đất nước.

———————————-

Đồng chí Huỳnh Bá Quang, Bí thư Chi bộ khu dân cư 8C (Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng):

Giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng

Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh: Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam là Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc Đảng ta lựa chọn Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng là yếu tố quyết định, đưa dân tộc Việt Nam đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Có thể thấy, những năm qua, mục đích lớn nhất trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các lực lượng thù địch đối với cách mạng nước ta không thay đổi, đó là tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta, là Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, âm mưu xóa bỏ những giá trị truyền thống, tinh hoa văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Thực chất âm mưu kẻ thù là thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng với cách mạng Việt Nam. Vì vậy, trong thời gian tới cần tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

Để thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để có đủ năng lực nghiên cứu một cách toàn diện, sâu sắc và có hệ thống những di sản tư tưởng, lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao về nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy… Qua đó, giúp mỗi người không chỉ hiểu đúng, sâu sắc và tin tưởng vững chắc vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng vào quá trình công tác và thực tiễn cuộc sống để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó mà còn góp phần trong tuyên truyền và bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh với các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng.

———————————

Ông PHẠM QUỐC ĐẠT, tổ 3, phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang):

Đảng viên phải là những người tiên phong

Ngay sau khi Bác Hồ của chúng ta đi vào cõi vĩnh hằng, cuối tháng 9-1969, Bộ Chính trị đã có chỉ thị về đợt sinh hoạt chính trị "Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch". Mục đích của đợt sinh hoạt chính trị là: Làm cho mọi người thấy rõ công lao và sự nghiệp vĩ đại của Hồ Chủ tịch đối với Đảng ta, dân tộc ta và đối với cách mạng thế giới, thấy rõ hơn phẩm chất cách mạng cao đẹp, trong sáng của Hồ Chủ tịch. Những yêu cầu của đợt sinh hoạt chính trị "Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch" từ ngày đó tới nay vẫn còn nguyên giá trị đối với công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến sĩ cộng sản vĩ đại, suốt đời hy sinh, phấn đấu cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, khiêm tốn, giản dị, yêu thương và gần gũi đồng chí, đồng bào. Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà cách mạng Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta có uy tín lớn trên thế giới.

Trong điều kiện hiện nay, để tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả cách mạng, hơn lúc nào hết cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó phải quán triệt sâu sắc, học tập nghiêm túc tư tưởng xây dựng Đảng cách mạng trong Di chúc thiêng liêng của Người. Cán bộ, đảng viên phải thật sự là những người tiên phong gương mẫu trong mọi lời nói và hành động; phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ; dám hy sinh quyền lợi của bản thân vì lợi ích chung của tập thể; được dân tin tưởng, quý mến, đồng nghiệp kính trọng. Để giúp cán bộ, đảng viên tự tin thực hiện những chuẩn mực đạo đức cách mạng, thực hiện cho bằng được Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức đảng phải giữ nghiêm kỷ luật Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy dân chủ ở cơ sở... chủ động, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Có như vậy, cán bộ, đảng viên mới thực sự là hạt nhân tích cực xây dựng Đảng ta mãi mãi là đạo đức, là văn minh.

———————————-

Bà Hoàng Thị Xuân, khối 5, phường Tự An (Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc):

Tiếp tục mài sắc “thanh bảo kiếm”

Theo dõi vệt bài “90 mùa xuân, Đảng là đạo đức, là văn minh” đăng trên Báo QĐND, tôi nhận thấy nhóm tác giả đã đi sâu nghiên cứu, kết hợp lý luận và thực tiễn trong 90 năm thành lập, phát triển và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong vệt bài, tôi rất tâm đắc bài “Thanh bảo kiếm” làm trong sạch Đảng". Theo tôi, đây chính là thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. Nói về tự phê bình và phê bình trong Đảng, Người cũng từng chỉ rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng” và nhấn mạnh: “Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Những năm gần đây, tôi rất vui mừng khi nhận thấy Đảng ta đã đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng đã chỉ rõ một bộ phận đảng viên thoái hóa, biến chất, sa vào chủ nghĩa thực dụng cá nhân, lợi dụng chức quyền để mưu lợi riêng; thậm chí liên kết bè phái, tạo lợi ích nhóm. Bên cạnh đó, một số đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kiêu ngạo, công thần... Những biểu hiện tiêu cực này làm xói mòn lòng tin của nhân dân, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng, giảm năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng; dẫn tới các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá Đảng, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Không thể không vui mừng khi Đảng đã nghiêm khắc phê bình, đấu tranh sửa chữa khuyết điểm. Chưa bao giờ Đảng ta quyết liệt, mạnh dạn chỉnh đốn, sửa chữa mình như những năm gần đây. Mới đây, trong bài trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam đầu năm mới 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, quan liêu, tham nhũng, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm… Vào cấp ủy không phải để thăng tiến cho oai, cho sang, để vinh thân phì gia mà là để cống hiến, hy sinh, vì dân, vì nước”. Làm được như vậy, Đảng ta sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố thêm lòng tin của dân với Đảng.

———————————

Đảng viên trẻ KIỀU VĂN NAM, Chi bộ 6, Đảng bộ xã Cần Kiệm (Thạch Thất, Hà Nội):

Không lợi dụng vào Ðảng để... tiến thân

Không để những người có phẩm chất đạo đức kém vào Đảng, những người vào Đảng chỉ để vụ lợi cá nhân bởi điều đó ảnh hưởng xấu đến việc xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, đến uy tín của Đảng là nội dung tôi rất tâm đắc trong bài viết "Phải xứng đáng là "đuốc sáng", "cờ hồng" nằm trong loạt bài "90 mùa xuân, Đảng là đạo đức, là văn minh" đăng trên Báo QĐND mới đây. Theo tôi, việc phấn đấu như thế nào để được vào Đảng, hay vào Ðảng để làm gì, phải làm gì khi đã trở thành đảng viên... là những băn khoăn của rất nhiều bạn trẻ hiện nay.

Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã rất tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn, hội, đội, luôn đặt ra quyết tâm trở thành một học sinh, sinh viên giỏi, gương mẫu. Khi được học tập, nghiên cứu về Ðảng, tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Ðó là động lực lớn để tôi học tập, công tác tốt, có trách nhiệm đối với tập thể và nhiệt tình, hòa đồng trong các mối quan hệ.

Tôi muốn khẳng định rằng, phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, mang ý nghĩa cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "chỗ dựa" tiến thân. Quan trọng là xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đảng viên để rèn luyện và ngày một trưởng thành hơn. Đoàn viên, thanh niên muốn trở thành đảng viên cần phải có quyết tâm phấn đấu, tinh thần giác ngộ cách mạng cao, động cơ phấn đấu vào Ðảng đúng đắn. Cùng với đó, tổ chức đảng cần quan tâm bồi dưỡng và kết nạp những quần chúng ưu tú thật sự chất lượng. Các chi bộ, cấp ủy cơ sở cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, tránh việc bỏ qua quần chúng tốt, có tinh thần phê bình và tự phê bình cao; bồi dưỡng quần chúng trong quá trình phấn đấu; đưa ra những tiêu chuẩn phù hợp... Điều này tạo động lực để mỗi đoàn viên, thanh niên nỗ lực rèn luyện phấn đấu và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Ðảng.

——————————-

Cựu chiến binh LÃ HỮU VĨNH, quận 10, TP Hồ Chí Minh:

Thường xuyên “tự soi, tự sửa”, làm trong sạch mình

Tôi nhất trí với đề xuất từ các vệt bài viết về Đảng đăng trên Báo QĐND vừa qua, rằng: Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức là yêu cầu quan trọng hàng đầu trong thực hiện nêu gương “nói và làm”. Công việc đó không chỉ cần thực hiện khi cán bộ đang tại chức mà cả khi nghỉ hưu, nhất là khi tham gia sinh hoạt ở khu dân cư (thôn, ấp, tổ dân phố, khu phố…).

Thực tế cho thấy, ở khu dân cư, đa số cán bộ nghỉ hưu, cựu chiến binh chính là những người có uy tín, thường xuyên “đi trước, làm trước” trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, từ đó tạo sự tin tưởng, tín nhiệm của nhân dân, động viên mọi tầng lớp người dân cùng chung tay thực hiện; gương mẫu đi đầu trong giáo dục thế hệ trẻ ở địa phương… Tuy nhiên, ở một số địa phương, cấp ủy, tổ chức đảng chưa thật sự tạo điều kiện phát huy lợi thế vai trò của đảng viên là cán bộ hưu trí, cựu chiến binh. Cùng với đó, một số đồng chí đảng viên sau khi nghỉ hưu ngại sinh hoạt chi bộ, viện cớ để thoái thác khi được giao nhiệm vụ, không quan tâm đến tình hình địa phương hoặc có lời nói, việc làm gây khó khăn, phức tạp cho sự lãnh đạo của tổ chức đảng và sự điều hành, quản lý của chính quyền địa phương.

Vì vậy, từng đảng viên là cán bộ nghỉ hưu cần nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm quyền và nghĩa vụ của người đảng viên đã được ghi trong Điều lệ Đảng; tiếp tục trui rèn đạo đức cách mạng, đóng góp xây dựng tổ chức đảng nơi cư trú. Các cấp ủy, chi bộ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời uốn nắn, khắc phục những hạn chế trong công tác chuyển sinh hoạt đảng, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện; quan tâm động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho đảng viên hưu trí tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và tiếp tục phát huy trí tuệ, uy tín, kinh nghiệm công tác, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và tham gia xây dựng tổ chức đảng TSVM.