Điều lệ Đảng ghi rõ “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân (GCCN), đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của GCCN, của nhân dân lao động và của dân tộc”. Điều đó cho thấy, Đảng mang bản chất của GCCN, lẽ đương nhiên QĐND Việt Nam mang bản chất GCCN, giai cấp đại diện cho nền sản xuất tiên tiến, hiện đại của nhân loại. Vì vậy, tăng cường bản chất GCCN cho QĐND Việt Nam chính là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa/baodatviet.vn

Thực tiễn cho thấy, Quân đội ta sinh ra trong thời kỳ nước ta đang là nước thuộc địa nửa phong kiến, nơi nền sản xuất còn lạc hậu. Khi ấy, đất nước đang trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc nên nền kinh tế còn kém phát triển. Đại đa số quân nhân trong quân đội đều xuất thân từ con em nông dân, công nhân... Do đó, tăng cường bản chất GCCN cho quân đội là một nhu cầu bức thiết để tạo ra một đội quân cách mạng của Đảng, mang bản chất của GCCN. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, quân đội là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, do đó việc phòng, chống “phi chính trị hóa" quân đội và ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) càng trở nên quan trọng. Bản chất GCCN của QĐND Việt Nam không tự nhiên mà có, nó là kết quả của quá trình đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện của các cấp bộ đảng trong quân đội, trực tiếp là chi bộ cơ sở và sự tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ, chiến sĩ trong quá trình lâu dài mới đạt được.

Muốn tăng cường bản chất GCCN cho quân đội, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong thời kỳ mới, trước hết, chúng ta cần tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước một cách bài bản, chuyên sâu cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Giải pháp này có ý nghĩa rất sâu sắc trong việc tăng cường bản chất GCCN cho QĐND Việt Nam hiện nay. Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đề cập về các biểu hiện suy thoái về chính trị, chỉ rõ: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của học tập lý luận chính trị; lười học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Nếu không kịp thời chấn chỉnh và đẩy mạnh việc học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, mục tiêu lý tưởng cách mạng bị phai nhạt, hậu quả thật khó lường, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Gần đây có một số người, nguyên là cán bộ cao cấp trong và ngoài quân đội vi phạm pháp luật, thậm chí có người có tư tưởng "công thần cộng sản" phai nhạt mục tiêu lý tưởng cách mạng, phát ngôn thiếu chuẩn mực, không đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm… Điều đó cho thấy, phẩm chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ trong quân đội nói riêng phải thường xuyên được quan tâm, bồi dưỡng một cách thấu đáo, sâu sắc và triệt để.

Để triển khai hiệu quả giải pháp này, các cơ quan chức năng cần giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạch định một cách bài bản quy trình đào tạo, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng cho đội ngũ cán bộ theo phân cấp, trong đó đặc biệt coi trọng việc bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược. Các học viện, nhà trường quân đội cần tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng, học tập các nội dung này. Căn cứ vào cơ cấu, chất lượng của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược, cần đầu tư đào tạo chuyên sâu để cán bộ quân đội luôn có đủ năng lực, trình độ đảm nhiệm tốt các chức vụ chủ chốt ở các đơn vị và tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương khi được Đảng và Nhà nước yêu cầu. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng, cần kiểm tra, đánh giá khách quan, trung thực kết quả đối với mọi cán bộ, tuyệt đối tránh bệnh hình thức, chạy theo thành tích.

Cùng với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngăn chặn kịp thời mọi biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, đạo đức và lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ cấp chi bộ trở lên. Mỗi chúng ta đều hiểu rằng, mọi cán bộ, đảng viên đều sinh hoạt Đảng, chịu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên của một tập thể chi bộ. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đang có tác động đa chiều đối với mọi cán bộ, đảng viên làm gia tăng tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nếu chúng ta không tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rất có thể sẽ không phát hiện được các dấu hiệu vi phạm, từ đó không thể ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả sự lệch lạc về tư tưởng, đạo đức, lối sống, không thể ngăn chặn các vi phạm. Việc thời gian gần đây một số đảng viên bị kỷ luật, thậm chí bị khai trừ khỏi Đảng, bị xử lý trước pháp luật là một bài học đau xót của Đảng ta. Vì vậy, tăng cường kiểm tra giám sát mục đích là tăng cường sự phòng ngừa, không để đồng chí, đồng đội bị những "viên đạn bọc đường" tấn công, đó chính là tính khoa học, cách mạng của Đảng.   

Để thực hiện hiệu quả giải pháp này, trước hết, cấp ủy, chi bộ cần xây dựng cụ thể kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát đảng viên theo nhiệm kỳ, hằng năm và đột xuất của chi bộ. Cần đôn đốc, kiểm tra sự chuẩn bị của từng đảng viên được kiểm tra, giám sát từng tháng, từng quý theo tiến trình kế hoạch đã được xây dựng. Quá trình kiểm tra cần thực hiện một cách nghiêm túc, chính xác, kịp thời phát hiện ra các đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Khi đã phát hiện thì kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Đảng và của pháp luật, Điều lệnh kỷ luật quân đội, dù đó là ai, giữ chức vụ gì, tuyệt đối tránh tình trạng nể nang, bao che. Có như vậy mới giữ được sự trong sạch trong đội ngũ, giữ vững được uy tín của Đảng. 

Tăng cường bản chất GCCN cho QĐND Việt Nam là nhu cầu và nhiệm vụ trọng yếu trong thời kỳ mới. Những vấn đề nêu trên nếu được thực hiện đồng bộ, nhất quán, chắc chắn sẽ vừa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với QĐND Việt Nam, vừa góp phần xây dựng QĐND Việt Nam ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

 PGS, TS HOÀNG MINH THẢO