Đảng ta là đạo đức, là văn minh-một luận điểm hết sức sâu sắc, tinh tế, kết tinh những giá trị đặc sắc của lương tâm, danh dự, trí tuệ, bản lĩnh, tâm và tầm của người CB, ĐV, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết, khái quát, vừa phản ánh mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vừa thể hiện những phẩm chất cao đẹp của một đảng kiểu mới-Đảng của giai cấp công nhân (GCCN), đại diện cho lợi ích của GCCN, của nhân dân và toàn dân tộc.

Là đạo đức, là văn minh bởi Đảng ta trọn vẹn tấm lòng thủy chung vì dân tộc, vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân mà chiến đấu, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm của một Đảng mác-xít; biết đặt mình trong sinh mệnh của nhân dân, gắn bó với lợi ích quốc gia-dân tộc, hết lòng vì dân, vì nước. Tâm niệm sâu sắc đó thể hiện tình sâu nghĩa nặng và ý chí phấn đấu suốt đời vì hạnh phúc của nhân dân, đúng như sự khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Hễ còn một người dân Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ. Cho nên, Đảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hằng ngày của nhân dân” [1].

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: baochinhphu.vn. 

Ngoài mưu cầu lợi ích của giai cấp, của dân tộc và của nhân dân, Đảng ta không có mưu cầu lợi ích nào khác. Đó là lý do tồn tại của Đảng, là mục tiêu, lý tưởng suốt đời phấn đấu, hy sinh của mỗi CB, ĐV. Đạo đức và văn minh của Đảng kết tinh, thể hiện sâu sắc ở chân lý ấy. Vì nước, vì dân; vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) trở thành lẽ sống cao cả, thiêng liêng, làm cho Đảng quang minh, chính đại, luôn “dĩ công vi thượng”, không che giấu hạn chế, khuyết điểm; trung thực, dũng cảm nhận sai lầm và kiên quyết đấu tranh sửa chữa, khắc phục để luôn tiến bộ, trưởng thành, để dân yên, dân mến, dân tin. Vì thế, Đảng ta không dung tha cho những kẻ “đội lốt”, “mang danh đảng viên” để hại dân, hại nước, chống phá Đảng và chế độ; Đảng không chấp nhận “trường hợp ngoại lệ”, xử lý nghiêm minh những kẻ sâu mọt, thoái hóa, biến chất, bất liêm, bất chính, dù ở cương vị nào. Đó là danh dự, lương tâm, trách nhiệm và là thước đo giá trị của một Đảng cầm quyền chân chính, “mạnh khỏe, chắc chắn, tiến bộ”. Đồng thời, mỗi đảng viên thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ về chính trị, tư tưởng và tổ chức mà còn đề cao tinh thần, trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức và về văn hóa, nhất là văn hóa lãnh đạo, cầm quyền.

Đảng ta là đạo đức, là văn minh bởi chiều sâu nhân cách, trí tuệ của mỗi CB, ĐV và nền tảng tinh thần của Đảng là đạo đức mới-đạo đức cách mạng. Không bao giờ Đảng chấp nhận lùi bước trước những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân. Đảng coi đó là kẻ thù nguy hiểm nhất, một thứ “vi rút” độc hại ẩn nấp, bám sâu trong mỗi con người bảo thủ, từng tổ chức đảng chậm tiến, đồng thời phải kiên quyết “chặt cành để cứu cây”; “kỷ luật một người để cứu muôn người” vì thanh danh, sự trong sáng và sự sinh tồn của Đảng.

Tính nhân văn, nhân đạo, văn minh của Đảng ta là ở đó; thể hiện rõ tâm, tầm, trí tuệ, bản lĩnh của một Đảng cầm quyền, lãnh đạo cách mạng; Đảng “là đạo đức, là văn minh” kết tinh ở điều sâu sắc đó. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, Đảng luôn nêu cao quyết tâm và tín tâm trước dân tộc và nhân dân trong cuộc đấu tranh chống “thù trong” là “giặc nội xâm” và “giặc ngoài” là quân xâm lược để làm tròn trọng trách của một Đảng “là đạo đức, là văn minh” trước lịch sử và trước nhân dân.

Đảng là đạo đức, là văn minh được thể hiện rất chân tình, giản dị, ấm áp, đi vào lòng người bởi những phẩm chất đạo đức và những giá trị văn hóa dân tộc đặc sắc của Đảng, thấm nhuần sâu sắc vào từng CB, ĐV của Đảng, suốt đời “tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân”. Dân tộc Việt Nam có niềm vinh dự, tự hào trở thành dân tộc đại diện cho nhân phẩm và lương tri của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, của phẩm giá con người, phẩm giá làm người. Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhưng vẫn gần gũi, sống mãi trong lòng dân.

Phát huy truyền thống vì nước vì dân, luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đạo đức, là văn minh trong thời kỳ mới là quyết tâm không gì lay chuyển của Đảng ta trước sự vận động, biến đổi phức tạp của thời cuộc. Nhờ đó, Đảng ta có sức mạnh nội sinh thần kỳ để quy tụ, tập hợp, phát huy và nhân lên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cho “ý Đảng-lòng Dân” gắn bó mật thiết, tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giành những thắng lợi mới; là cơ sở vững chắc nhất để nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đi theo Đảng, hết lòng bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Đảng ta là Đảng cách mạng, mang bản chất của GCCN; luôn vì dân vì nước; Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đang vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là một đảng cầm quyền, lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, phù hợp với thời kỳ hội nhập quốc tế, Cách mạng công nghiệp 4.0 và phát triển kinh tế thị trường ở nước ta.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Đảng cần phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam; tiếp tục đưa sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đất nước lên tầm cao mới, tổ chức tốt việc quy tụ, tập hợp và phát huy tối đa mọi tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ CB, ĐV, quần chúng ưu tú, có đức, có tài, một lòng một dạ đi theo Đảng, cống hiến tài năng, trí tuệ để xây dựng đất nước phồn vinh. Trong quan hệ đức và tài của người cách mạng, trước đây cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng cần đặc biệt coi trọng và đề cao đạo đức cách mạng, suốt đời hy sinh, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, là nền “gốc” của mọi thành công trong công cuộc đổi mới.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; thấm nhuần sâu sắc giá trị và ý nghĩa của đạo đức cách mạng; mỗi CB, ĐV cần thấm nhuần, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy đó làm phương châm chỉ đạo việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Cần chú trọng làm tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tuyệt đối trung thành và phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng. “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân. Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì nhân dân đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. Ra sức học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác và cùng đồng chí mình tiến bộ” [2].

Hai là, phấn đấu thực hiện tốt các chuẩn mực, mực thước của người đảng viên đạo đức, văn minh, trọn đời vì nước, vì dân, thực hiện khát vọng cao nhất của Đảng ta là làm cho “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ba là, kiên định mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách sâu rộng, liên tục. Kiên quyết không giới thiệu những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân làm nhân sự cấp ủy trong đại hội đảng các cấp; không được để cán bộ, đảng viên không đủ tiêu chuẩn “chui" vào bộ máy của Đảng, Nhà nước. Có như vậy, Đảng ta mới đủ tư cách là Đảng cầm quyền, lãnh đạo, có đạo đức, văn minh; có đủ niềm tin, đức tin, phẩm chất, năng lực và uy tín để tổ chức, động viên, thuyết phục nhân dân đoàn kết xung quanh Đảng, một lòng đi theo Đảng.

Xây dựng Đảng ta “là đạo đức, là văn minh” là yêu cầu tất yếu khách quan mang tính quy luật sống còn, một nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng, liên quan trực tiếp đến sinh mệnh, sự tồn vong của Đảng, của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Mỗi CB, ĐV, dù làm bất cứ việc gì, ở đâu cũng cần phấn đấu thực hiện tốt lời căn dặn trong Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”[3]. Đó là phương cách tốt nhất để Đảng ta luôn là đạo đức, là văn minh; luôn sống trong lòng dân tộc Việt Nam.

Thiếu tướng, PGS, TS NGUYỄN BÁ DƯƠNG

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 402.

[2] Sđd, tập 9, tr. 291.

[3] Sđd, tập 12, tr. 516.