Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đỗ Ngọc An, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I. 

Tại hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ hơn về cơ sở lý luận và thực tiễn kinh nghiệm về vai trò của Nhà nước cung ứng dịch vụ công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; quan điểm, đường lối và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong những năm qua về cung ứng dịch vụ công của các đơn vị sự nghiệp công lập; đánh giá thực trạng tác động của quy định pháp luật và chính sách liên quan đến hoạt động các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25-10-2017; các vấn đề liên quan sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị trong công tác tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao năng lực phát triển của quốc gia hướng đến đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới. 

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự hội thảo “Đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị dịch vụ sự nghiệp công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.  

Phát biểu tổng kết hội thảo, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến tích cực, khoa học tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu dự hội thảo. Các ý kiến cho thấy, trong những năm qua, hệ thống cung ứng dịch vụ sự nghiệp công được hình thành và trải rộng khắp các địa bàn trên cả nước.

Việc tinh gọn bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công theo thảo luận của các nhà khoa học và báo cáo của bộ, ngành, địa phương thì số lượng tổ chức cơ bản giảm, lượng công chức, viên chức giảm khá. Tuy nhiên việc thực hiện tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập như nhiều ý kiến thảo luận tại hội thảo thì còn nhiều khó khăn, bất cập, hạn chế cần tháo gỡ. Thực tiễn ở một số nơi thậm chí còn dẫn đến sai phạm. Gánh nặng ngân sách cho khối đơn vị sự nghiệp công ngày càng tăng lên. Mục tiêu xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công, nâng cao chất lượng dịch vụ công ở các đơn vị sự nghiệp công chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tin, ảnh: QUỐC SƠN