Tại phiên họp này, Đại hội đồng cổ đông đã xem xét, cho ý kiến biểu quyết về: Bầu cử thành viên HĐQT; điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018; sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVFCCo... Các nội dung trên đều đã được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu đồng thuận cao.

leftcenterrightdel

Đạm Phú Mỹ luôn đồng hành cùng bà con nông dân.

Về kế hoạch SXKD 2019, hội nghị đã thông qua kế hoạch điều chỉnh một số chỉ tiêu theo hướng tích cực, với các chỉ số tài chính tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch công bố đầu năm 2018. Trong đó, doanh thu tăng từ 8.577 tỷ đồng lên 9.050 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,5%, lợi nhuận sau thuế tăng từ 371 tỷ đồng lên 620 tỷ đồng, tương ứng tăng 67%. Bên cạnh các chỉ tiêu về tài chính, phù hợp với tình hình sản xuất và mùa vụ cuối năm 2018, một số chỉ tiêu sản xuất và kinh doanh các sản phẩm do PVFCCo sản xuất cũng được điều chỉnh như sau: Sản lượng kinh doanh Đạm Phú Mỹ là 800.000 tấn; sản phẩm NPK Phú Mỹ do Nhà máy công nghệ hóa học của PVFCCo sản xuất có sản lượng sản xuất và kinh doanh lần lượt là 50.000 tấn và 35.000 tấn; sản lượng UFC85 sản xuất là 13.000 tấn.

Tại phiên họp này, ông Nguyễn Tiến Vinh được  bầu làm tân Chủ tịch HĐQT PVFCCo; Ông Lê Cự Tân, thành viên HĐQT, nguyên Chủ tịch HĐQT PVFCCo, đã được HĐQT bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc PVFCCo.

Tin, ảnh: ĐÌNH KHÔI