Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay và kết quả thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ tỉnh và Huyện ủy Kim Bảng (Hà Nam), các thành viên trong đoàn công tác đã thảo luận một số nội dung về công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện Điều lệ Đảng, như: Một số cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả của tỉnh Hà Nam; công tác đánh giá cán bộ, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; vấn đề đoàn kết trong Đảng…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự đột phá, bước đi đúng đắn, những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Nam, nổi bật như: Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; tăng cường mô hình dân vận khéo; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng… Đồng thời chỉ ra một số vấn đề trong công tác xây dựng Đảng mà Đảng bộ tỉnh phải đối mặt và chú trọng giải quyết trong thời gian tới.

Về nội dung thực hiện Điều lệ Đảng, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá, Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã thi hành nghiêm túc, có những phát hiện, đề xuất sửa đổi bất cập về Điều lệ Đảng và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Hòa Bình đề nghị Tỉnh ủy Hà Nam và Huyện ủy Kim Bảng hoàn chỉnh lại báo cáo theo hướng bám sát đề cương của Trung ương; tiếp thu có chọn lọc các ý kiến và kết luận của buổi làm việc, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, phát hiện vấn đề mới để báo cáo cấp trên.

 

TTXVN