Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND các tỉnh tham dự hội nghị bổ sung nội dung tham luận liên quan đến thực trạng, tình hình và giải pháp để phát triển kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng nội dung, chương trình, kịch bản điều hành; xây dựng báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội vùng miền Trung trong đó có đánh giá vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2016-2018, quý II-2019 và báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 941/QĐ-TTg, Quyết định số 2059/QĐ-TTg, Quyết định số 2360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xác định những vấn đề tồn tại, vướng mắc cần tháo gỡ, đề xuất giải pháp phát triển bền vững vùng miền Trung, trong đó có vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Hội nghị sẽ được tổ chức tại tỉnh Bình Định nhằm giới thiệu các tiềm năng, cơ hội đầu tư của các tỉnh khu vực miền Trung nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng.

MẠNH HƯNG