Trong năm 2022, với sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, sự nỗ lực của các tỉnh Tây Nam Bộ đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Mặc dù còn nhiều khó khăn, các thành viên trong Cụm đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể so với kế hoạch năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn Cụm đạt 139,21%; tổng thu ngân sách của Cụm đạt trên 116%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 105%; tỷ lệ trường học và trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia đạt 100% kế hoạch.

Các tỉnh đã tích cực hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua do Trung ương phát động, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị như: “Xây dựng mô hình Công dân học tập” giai đoạn 2021 - 2023 (tỉnh Bạc Liêu); “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (tỉnh Bến Tre); “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”; thi đua xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số (tỉnh Đồng Tháp)… Qua đó, các tỉnh đã kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Kết quả chấm điểm giao ước thi đua năm 2022 của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ, theo đó tỉnh Hậu Giang xếp hạng 1, Trà Vinh đứng thứ 2 và Tiền Giang xếp hạng 3.

leftcenterrightdel

 Các tỉnh trong cụm thi đua Tây Nam Bộ cam kết ký giao ước thi đua năm 2023.

Tại hội nghị, các tỉnh trong cụm thi đua Tây Nam Bộ cam kết ký giao ước thi đua năm 2023. Theo đó, Thi đua thực hiện tốt Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, với phương châm “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

leftcenterrightdel
 Cụm trưởng thi đua năm 2022 tỉnh Đồng Tháp trao cờ luân lưu cho Cụm trưởng thi đua năm 2023 là tỉnh Sóc Trăng.

Kết thúc hội nghị, Cụm trưởng thi đua năm 2022 tỉnh Đồng Tháp trao cờ luân lưu cho Cụm trưởng thi đua năm 2023 là tỉnh Sóc Trăng.

Tin, ảnh: THÚY AN