Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế-xã hội, ngay từ đầu năm 2021, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động tham mưu thành lập các ban chỉ đạo, tổ biên tập, xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai khai xây dựng nhiều đề án, trong đó có các đề án lớn như: "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại"; đề án "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn"; đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; đề án “Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”...

leftcenterrightdel

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THÀNH TRUNG

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động triển khai nghiên cứu để tổ chức thẩm định, tham gia ý kiến đối với 63 nội dung, báo cáo liên quan đến kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng. Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2021 đề ra. Việc phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và triển khai các hoạt động của ban được tổ chức hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Ban Kinh tế Trung ương đã được giao chủ trì xây dựng 7 đề án; gần đây tiếp tục được giao thêm nhiệm vụ xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XI về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trình Bộ Chính trị trong quý I-2022. Đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm rất cao để thực hiện và hoàn thành có chất lượng các đề án. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ban đã nhận thức rõ được trách nhiệm cá nhân trong từng hoạt động, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

 Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THÀNH TRUNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trần Tuấn Anh cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế cũng như những thách thức, đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các hoạt động của ban, nhất là việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, các chương trình khảo sát, làm việc tại các địa phương, đơn vị; nguồn nhân lực của ban còn hạn chế, hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu còn thiếu...

Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động nắm bắt thông tin, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những vấn đề mới, những vấn đề còn có nhiều quan điểm khác nhau trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, tổ chức, bộ máy, kiện toàn cấp ủy Đảng của ban đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

GIA MINH - MẠNH HƯNG