Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng nghị định trình Chính phủ trong quý IV năm 2020. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12-6-2020.

Bộ trưởng Bộ Tài chính và bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TTXVN