Chính sách tiền tệ đúng hướng cho kết quả tích cực

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác chỉ đạo, điều hành của NHNN đã bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tại các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết 01/NQ-CP và các nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Ngay từ đầu năm, Thống đốc NHNN đã ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 10-1-2018 chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2018, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.

Với phương châm “chủ động, an toàn, linh hoạt, hiệu quả”, nhìn chung các đơn vị trong toàn ngành đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Các chỉ tiêu tiền tệ, tín dụng diễn biến phù hợp với định hướng đề ra từ đầu năm. Lạm phát cơ bản tiếp tục được kiểm soát. Lãi suất, tỷ giá và thị trường ngoại hối nhìn chung ổn định, dự trữ ngoại hối nhà nước tiếp tục tăng. Tín dụng tăng ngay từ đầu năm, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Công tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD) gắn với xử lý nợ xấu được triển khai mạnh mẽ, theo đúng lộ trình, kế hoạch. Công tác thanh tra, giám sát được tăng cường, chấn chỉnh, tiếp tục đảm bảo an toàn hệ thống, hỗ trợ tái cơ cấu và xử lý nợ xấu. Các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và cải cách hành chính được triển khai tích cực. Kết quả nêu trên đã góp phần giúp Việt Nam được Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings nâng bậc xếp hạng tín nhiệm quốc gia từ “BB-” lên mức “BB”.

Điều hành linh hoạt tỷ giá, phù hợp với cung cầu thị trường và kiểm soát lạm phát

Tuy nhiên, trong điều kiện vẫn còn nhiều yếu tố khó khăn, không thuận lợi của cả khách quan và chủ quan, nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị 01/CT-NHNN, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành triển khai nghiêm túc, quyết liệt các công việc trọng tâm:

Thứ nhất, quán triệt công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tiếp tục bám sát phương châm “chủ động, an toàn, linh hoạt, hiệu quả”, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 10-1-2018, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2018; các Chương trình hành động số 02-CTHĐ/BCS, 03-CTHĐ/BCS của Ban Cán sự Đảng NHNN, của ngành thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5, 6 khóa XII; Chương trình hành động số 1178/QĐ-NHNN thực hiện các Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, số 35/NQ-CP của Chính phủ…

Thứ hai, tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả trong đơn vị, hệ thống của mình những nhiệm vụ, nội dung, chương trình hành động đã được xác định từ đầu năm với các nhiệm vụ rất cụ thể.

Đối với các đơn vị tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc yêu cầu phải chủ động điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, đồng thời tạo điều kiện để tổ chức tín dụng cung ứng vốn hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng và chất lượng tín dụng của toàn hệ thống cũng như từng TCTD theo đúng mục tiêu, định hướng đề ra; không xem xét, điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (trừ trường hợp đặc biệt, như một số NHTM tham gia tái cơ cấu trong năm 2018 đối với các TCTD yếu kém). Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, BOT, BT giao thông…

Tiếp tục điều hành linh hoạt tỷ giá, phù hợp với diễn biến cung cầu thị trường, cân đối vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý ngoại hối, ổn định thị trường ngoại tệ, hạn chế tình trạng đô la hóa và vàng hóa trong lãnh thổ. Kiểm soát chặt việc cho vay bằng ngoại tệ, giảm dần và có lộ trình chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ.

Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn trong triển khai các chương trình tín dụng, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, đặc biệt là hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chủ động triển khai chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Thanh tra đột xuất việc cho vay lĩnh vực nhiều rủi ro

Chỉ thị của Thống đốc NHNN yêu cầu, các đơn vị chức năng của NHNN, phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD và Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” đảm bảo đạt được hiệu quả theo đúng mục tiêu, lộ trình và kế hoạch đã đề ra. Phấn đấu hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt/chấp thuận chủ trương đối với phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các TCTD. Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình, tiến độ thực hiện phương án tái cơ cấu của TCTD.

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra, giám sát, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, dễ phát sinh sai phạm để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro, yếu kém, nguy cơ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng. Tiến hành thanh tra đột xuất các TCTD có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao vào lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ,... Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng, nhất là những hành vi vi phạm đã được cảnh báo. Kiên quyết xử lý những TCTD không chấp hành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và không thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Với các tổ chức tín dụng, Thống đốc NHNN đề nghị phải kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng theo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2018 đã được thông báo, đảm bảo tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; chủ động phân tích đánh giá tình hình để kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn hoạt động cho vay, xử lý nợ xấu cũ, kiểm soát nợ xấu mới phát sinh.

Ngoài ra, phải tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nội dung, giải pháp tại phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 đã được phê duyệt, đảm bảo theo đúng lộ trình đề ra. Tổ chức triển khai áp dụng toàn diện các biện pháp quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu, bảo đảm thực hiện mục tiêu xử lý nợ xấu theo phương án đã được phê duyệt; rà soát việc phân loại nợ, đảm bảo phản ánh đúng chất lượng khoản vay, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định.

NGỌC QUYẾT