Toàn tỉnh bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội trong số 17 người ứng cử, trong đó có 3 đại biểu nữ, 2 đại biểu trẻ tuổi và 5 đại biểu tái cử; bầu được 64 đại biểu HĐND tỉnh (bầu thiếu 1 đại biểu) trong tổng số 104 người ứng cử, trong đó có 14 nữ (chiếm tỷ lệ 21,88%), 21 người tái cử (chiếm 32,81%), 2 người thuộc các tôn giáo (chiếm 3,13%), 2 người trẻ tuổi - dưới 40 tuổi (chiếm 3,13%), 2 người ngoài Đảng (chiếm 3,13%). 

Do chưa bầu đủ số đại biểu HĐND cấp xã, Hải Dương sẽ tổ chức bầu thêm 61 đại biểu HĐND cấp xã. 

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh, công tác chỉ đạo, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt, đáp ứng các yêu cầu đề ra. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong dịp bầu cử và ngày bầu cử bảo đảm an toàn. 

TTXVN