QĐND Online - Trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam đã trải qua những chặng đường hết sức vẻ vang: Cùng toàn dân tiến hành Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lợi; lập nhiều chiến công oanh liệt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc; hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta được tiến hành trong tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố đan xen, thách thức khó lường. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động, nhưng còn tồn tại nhiều yếu tố gây mất ổn định, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra quyết liệt và tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo diễn biến căng thẳng, phức tạp. Đối với nước ta, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, dưới các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc” hòng làm ta suy yếu dẫn đến thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam.

Ảnh minh hoạ / qdnd.vn

Đứng trước tình hình đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đặt ra những yêu cầu mới đòi hỏi cần có sự phát triển mạnh mẽ và bền vững cao hơn. Lúc này, bảo vệ Tổ quốc mà thực chất là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị để xây dựng và phát triển đất nước là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong đó, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng và nhân dân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả đó, Quân đội ta cần nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, trước hết là phải tiếp tục quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa được thể hiện trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng thời, Quân đội ta phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, trong đó tập trung xây dựng quân đội nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thực tiễn 70 năm tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đã khẳng định: Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là một quân đội cách mạng, của dân, do dân và vì dân. Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay, Quân đội ta càng phải giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu chiến đấu của quân đội, truyền thống lịch sử dân tộc, nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, phẩm chất và năng lực cho cán bộ, chiến sĩ. Mục tiêu cách mạng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hoàn thành tốt chức năng của đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất; đồng thời đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, kỷ luật tự giác, nghiêm minh, dân chủ rộng rãi. Tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về quốc phòng; cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; đồng thời chủ động tham mưu đối ngoại, mở rộng hội nhập quốc tế, giữ vững quan hệ hữu nghị với các nước, nhất là với nước láng giềng, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng đất nước.

Trong giai đoạn cách mạng mới, Quân đội ta cần tiếp tục xây dựng chính quy nhằm thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động; bảo đảm cho quân đội có tổ chức chặt chẽ, trang phục thống nhất, lễ tiết tác phong mẫu mực, kỷ luật nghiêm minh và hiệp đồng tác chiến khoa học, chặt chẽ. Nội dung xây dựng chính quy rất rộng liên quan đến mọi tổ chức, các cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Phải xây dựng tính chính quy toàn diện, trong đó tập trung vào khâu trọng tâm, trọng điểm trong từng mặt nhằm tạo bước đột phá làm chuyển biến mạnh mẽ để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trước mắt, cần tập trung nâng cao trình độ chính quy trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý bộ đội, vũ khí trang bị; thống nhất trang phục, lễ tiết tác phong quân nhân, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và các chế độ quy định. Toàn quân phải kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng chính quy với duy trì nghiêm kỷ luật quân đội và chấp hành đúng pháp luật Nhà nước.

Cùng với việc xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, vấn đề xây dựng quân đội tinh nhuệ cũng là một đòi hỏi khách quan và cấp thiết. Tiến hành xây dựng quân đội tinh nhuệ không chỉ tập trung thực hiện tốt chức năng của một đội quân chiến đấu, mà còn thực hiện đạt hiệu quả cao trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đội quân công tác và lao động sản xuất.

Đối với xây dựng quân đội tinh nhuệ, trước hết là tinh nhuệ về chính trị, bởi đây là nhân tố quan trọng nhất tạo cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Do đó, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường quán triệt, học tập về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức tốt phong trào thi đua Quyết thắng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 51-NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa IX), bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh.

Để đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại, vũ khí công nghệ cao, Quân đội ta cần có trình độ tinh nhuệ trong tác chiến. Cán bộ, chiến sĩ phải tinh thông chuyên môn, nghiệp vụ. Vì thế, chúng ta phải đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục-đào tạo. Toàn quân cần tiếp tục đổi mới toàn diện theo Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, gắn huấn luyện với diễn tập tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, chống khủng bố… bảo đảm cho quân đội xử lý tốt các tình huống, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đi đôi với xây dựng chính quy, tinh nhuệ phải xây dựng quân đội từng bước hiện đại. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định phương hướng xây dựng Quân đội ta từng bước hiện đại. Được Đảng và Nhà nước quan tâm, Quân đội ta đã thực hiện xây dựng theo kế hoạch và đạt được kết quả quan trọng trong các lĩnh vực. Thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng quân đội từng bước hiện đại, tận dụng những thành tựu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để hiện đại hóa quân đội, trước hết là các lực lượng Hải quân, Phòng không-Không quân, Tác chiến điện tử… Đồng thời, nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị, thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng các loại vũ khí trang bị trong toàn quân.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2014), chúng ta rất tự hào về chặng đường lịch sử quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự tin yêu, che chở, đùm bọc của nhân dân đã phát triển không ngừng, ngày càng lớn mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công oanh liệt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Quân đội ta xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phát huy truyền thống anh hùng, toàn quân quyết tâm nỗ lực phấn đấu tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới.

TS DƯƠNG ĐÌNH LẬP

 

(Viện Lịch sử quân sự Việt Nam)