QĐND - Một thời khắc lịch sử trọng đại của đất nước và dân tộc: Ngày 2-9-1945, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa- Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Theo Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Lê Mậu Hãn: “Sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một bước phát triển nhảy vọt trên con đường tiến lên của dân tộc theo xu thế tiến triển cách mạng của thời đại".

Cũng từ thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, lịch sử nước nhà đã sang trang, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc, với chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”.

Những ngày Tháng Tám 1945 sục sôi ở Sài Gòn. Ảnh tư liệu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định, nhân dân là động lực vĩ đại nhất của cách mạng, là mục đích cao nhất của Đảng và Nhà nước, theo đó phải “đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”. Người khẳng định: Nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử; dân là gốc và phải lấy dân làm gốc; cao hơn, là để dân là chủ và làm chủ đất nước.

Tháng 8-1945, chính nhờ vào lực lượng vĩ đại của toàn dân mà chỉ với hơn 5.000 đảng viên làm nòng cốt, lãnh tụ Hồ Chí Minh cùng Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tộc vùng đứng lên làm cuộc cách mạng long trời lở đất, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Cũng nhờ dựa vào sức mạnh của nhân dân, với sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tộc giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến thần thánh, đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, với những mốc son chói lọi: Điện Biên Phủ 1954 và Đại thắng mùa Xuân 1975. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên huấn thị: Đảng gắn bó với nhân dân. Theo Người: “Đảng chẳng những phải lãnh đạo quần chúng mà phải học hỏi quần chúng”.

70 năm qua, từ mùa thu Tháng Tám lịch sử, giá trị của Tuyên ngôn Độc lập và tư tưởng: Cội nguồn sức mạnh của Đảng là từ sức mạnh của nhân dân, từ sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân vẫn vẹn nguyên giá trị. Tư tưởng đó luôn được phát huy cao độ trong các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân, đế quốc, giành độc lập, tự do cho dân tộc, thu non sông về một mối và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự thống nhất biện chứng giữa quyền Con người và quyền Dân tộc là nền tảng, là kim chỉ nam soi rọi con đường cách mạng Việt Nam hướng đến tầm cao mới trong xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

VÕ QUỐC HIỂN