Thường trực Hội CCB thị xã Bỉm Sơn xác định công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đối với công tác hội. Ban Thường vụ Hội CCB thị xã thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên trong thị xã tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, để không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, thể hiện quan điểm, lập trường cách mạng vững vàng, không dao động trước khó khăn, thách thức, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thông qua đó, các cấp hội từ thị xã xuống cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân trong thị xã chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực hưởng ứng các phong trào TĐYN. Hội CCB còn triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tham gia cùng cấp ủy xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh. Hội CCB các cấp còn làm nòng cốt trong việc tham mưu lãnh đạo các cấp giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, theo quy định của Đảng và Nhà nước, nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc phát sinh từ cơ sở, được dư luận quan tâm.

Tiêu biểu, trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền giai đoạn 2017-2020, các cấp hội CCB trong thị xã Bỉm Sơn luôn chủ động triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Để tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp hội và hội viên còn tích cực tham gia đóng góp hàng trăm lượt ý kiến tâm huyết vào các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp. Trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên trong các nhà trường, Hội CCB thị xã xác định đây là chức năng nhiệm vụ quan trọng. Hằng năm Hội CCB thị xã Bỉm Sơn phối hợp với đoàn thanh niên và các nhà trường xây dựng chương trình kế hoạch, chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên nội dung để tuyên truyền, giáo dục truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", có nhiều cán bộ, hội viên CCB là tổ trưởng, trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Hiện toàn thị xã, có 264 cán bộ, hội viên trực tiếp tham gia vào các hoạt động tổ an ninh, tổ hòa giải khu phố thôn xóm, góp phần cùng lực lượng an ninh đảm bảo an ninh, trật tự địa phương. Hội CCB còn tổ chức nhiều cuộc tọa đàm chuyên đề tìm hiểu truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, để các thế hệ tương lai luôn nêu cao tinh thần yêu nước, nguyện trọn đời cống hiến vào sự nghiệp đổi mới của đất nước, trước sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

Tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, năm 2020, các cấp Hội CCB thị xã Bỉm Sơn cùng cán bộ, hội viên phấn đấu góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội; tham gia đóng góp vào các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

TRỊNH HỒ ĐIỀN