Những năm qua, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Chỉ thị số 305-CT/QUTW ngày 12-6-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đội đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội đạt hiệu quả thiết thực. Các hoạt động thiết thực đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các đối tượng, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; thắt chặt tình đoàn kết quân dân, giữ gìn, phát huy và làm sâu sắc thêm nghĩa tình đồng đội, tiếp tục làm tỏa sáng phẩm chất và tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ảnh: Phạm Kiên. 

Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021-2025, Thường vụ Quân ủy Trung ương yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp cụ thể. Theo đó, các cơ quan đơn vị cần thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Quân đội và hậu phương quân đội; phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo, thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách hậu phương quân đội; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Các đầu mối đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với địa phương; giải quyết tốt mối quan hệ công tác, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, tổ chức thực hiện công tác chính sách, bảo đảm hiệu quả thiết thực; quán triệt và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chính sách và yêu cầu nhiệm vụ của công tác chính sách.

Tổng cục Chính trị được giao nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện chỉ thị; định kỳ sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội; báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương theo quy định.

VIỆT CHUNG