leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Giaoduc.net.vn

Hội thảo là diễn đàn khoa học để các trường đại học trao đổi kinh nghiệm, cùng đưa ra giải pháp thực tế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo đã nhận được 120 bài tham luận khoa học, tập trung vào một số vấn đề cấp bách và thiết thực như: Định hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học; nhận dạng các rào cản trong phát huy quyền tự chủ đại học để nâng cao chất lượng giáo dục đại học; nâng cao năng lực của các hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đại học và bên trong tổ chức kiểm định chất lượng.

THƯỜNG HUY