Hội nghị là dịp để đánh giá các kết quả đã đạt được trong năm 2022, cũng như trao đổi, thảo luận giải pháp nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về KH,CN&ĐMST ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết, năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã có nhiều kết quả đáng khích lệ, đóng góp vào thành công chung của cả nước.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội nghị. 

"Hiện nay, Bộ KH&CN đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1-11-2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 6-8-2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Như vậy, các chủ trương của Đảng về phát triển KHCN&ĐMST tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, bám sát theo các định hướng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng", Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao kết quả Bộ KH&CN đạt được khi hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2022, đồng thời đánh giá cao đóng góp của các nhà khoa học không chuyên trong sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, sự tăng trưởng trong xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của ngành khoa học và công nghệ. Phó thủ tướng lưu ý vấn đề hệ thống thông tin khoa học và công nghệ, cần hoàn thiện và “mở” để có thể thuận tiện trong tra cứu dữ liệu. Thời gian qua, Bộ KH&CN đã đi đầu trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hiện đã lan tỏa ra các địa phương trong cả nước, cần phải tiếp tục “cầm đuốc” sau khi đã “đốt đuốc” khơi dậy phong trào. 

leftcenterrightdel
Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. 

Năm 2023, Bộ KH&CN tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục hoàn thiện và đổi mới cơ chế, chính sách liên quan đến KH,CN&ĐMST; tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030; sắp xếp hệ thống tổ chức KH&CN công lập theo Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN; nghiên cứu, đề xuất cơ chế thí điểm phát triển loại hình doanh nghiệp KH&CN, các viện nghiên cứu, trường đại học theo mô hình doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off); thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN; tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược, quốc gia tiên tiến về KH,CN&ĐMST; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; bảo hộ, thực thi phát triển và khai thác tài sản trí tuệ.

Đặc biệt phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử, bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân; đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số gắn với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

THU HIỀN - VĂN PHONG