Tham dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Hội thảo là hoạt động thiết thực góp phần hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Hội thảo đã tập hợp, tuyển chọn được nhiều báo cáo tham luận, ý kiến có chất lượng, được chuẩn bị khoa học từ hơn 200 đại biểu.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội thảo. 

Chương trình hội thảo gồm phiên toàn thể với các báo cáo chính: Báo cáo tình hình 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1-11-20212 về phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, một số vấn đề trọng tâm trong định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, để góp phần thực hiện có hiệu quả việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, sau hội thảo, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan liên quan tập hợp những đề xuất, nghiên cứu để tham mưu với Đảng và Nhà nước các nhiệm vụ cụ thể, giải pháp phù hợp để phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cho giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện các nội dung về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được nêu trong Nghị quyết Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
 Các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận, trao đổi trong phiên chuyên đề.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, vấn đề hiện nay là cần tìm các giải pháp để nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng của các viện nghiên cứu, trường đại học, hiệu quả ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cơ bản trong khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học liên ngành đạt trình độ tiên tiến của thế giới. Đồng thời, phát huy vai trò của các tập thể khoa học mạnh, các chuyên gia đầu ngành có khả năng dẫn dắt các hướng nghiên cứu mới, chủ trì triển khai các nhiệm vụ quốc gia ở trình độ quốc tế.

Tin, ảnh: TRIỆU MẪN