Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; trong 24 chỉ tiêu chủ yếu, có 18 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, 2 chỉ tiêu cơ bản đạt. Theo đó, công tác cải cách hành chính của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên; chỉ số cải cách hành chính tiếp tục tăng hạng qua các năm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực được quan tâm thực hiện; kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh...
leftcenterrightdel
Quang cảnh đại hội.
Kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 6,15%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 2.110 USD. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu tổng quát  của Sóc Trăng là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững...
leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phạm Minh Chính cũng cho rằng tuy đạt được nhiều thành tựu nhưng Sóc Trăng vẫn còn một số hạn chế cần được phân tích, phát hiện và nhanh chóng khắc phục, như: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số một số nơi chưa bảo đảm, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trên một số mặt còn hạn chế, bất cập, nhất là giải quyết thủ tục hành chính. Lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh chưa được phát huy hiệu quả...

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đưa Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo bằng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy tối đa bản sắc văn hóa các dân tộc, nhất là ở khu vực nông thôn và đồng bào Khmer; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và gắn với thế trận lòng dân vững chắc, không để bị động, bất ngờ từ cơ sở; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống những âm mưu, hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Tin, ảnh: HỒNG ĐĂNG