Đề cập tới vai trò của Đảng CSVN trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đồng chí Victor Kot nhấn mạnh, trong suốt giai đoạn lịch sử của thế kỷ 20 và những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, Việt Nam đã tạo ra được sự khích lệ lớn lao cho việc hình thành phong trào quốc tế cộng sản, cho cuộc đấu tranh của những người cộng sản và cách mạng, cũng như lịch sử nhân loại. Tổng Bí thư Victor Kot bày tỏ sự cảm phục và tôn trọng trước lịch sử hào hùng 90 năm qua của Đảng CSVN với một vai trò lãnh đạo xứng đáng được nhân dân Việt Nam thừa nhận trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh vì độc lập dân tộc, cũng như vai trò lãnh đạo và vị thế của Đảng CSVN trên trường quốc tế.

Theo Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina, với sự lãnh đạo của Đảng CSVN và sự đồng lòng của cả dân tộc, Việt Nam đã giành được thắng lợi vang dội trong cuộc kháng chiến chống thực dân, mở ra một trang sử mới cho dân tộc với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau đó là cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, đánh bại chủ nghĩa đế quốc trong một cuộc chiến đấu trường kỳ, gian khổ và vô cùng khó khăn. Không những vậy, sau khi thống nhất đất nước, Đảng CSVN tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước từng bước khôi phục và phát triển kinh tế với hướng đi đúng đắn kể từ sau năm 1986, xây dựng một xã hội hoàn toàn khác với những thành tựu vượt bậc. 

Đồng chí Victor Kot cho rằng, dù vẫn còn những khó khăn nhất định, song những thành công của Việt Nam trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế đất nước vì hạnh phúc của nhân dân đã nhận được sự ngưỡng mộ của cộng đồng quốc tế.

Về mối quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản Argentina và Việt Nam, đồng chí Victor Kot cho biết, đây là mối quan hệ lịch sử dựa trên nền tảng của Chủ nghĩa Mác-Lênin với những quan điểm tương đồng, nhân văn, tình hữu nghị quốc tế trong sáng và tôn trọng lẫn nhau. Các nhà lãnh đạo lịch sử của Đảng Cộng sản Argentina từng có mối liên hệ thường xuyên với các nhà lãnh đạo từng tạo nên tên tuổi sáng ngời của Đảng CSVN như Chủ tịch Hồ Chí Minh hay Tổng Bí thư Lê Duẩn và nhiều đồng chí khác, đặc biệt là trong giai đoạn Việt Nam phải trải qua cuộc đấu tranh gian khổ chống lại đế quốc Mỹ, thời kỳ mà những người cộng sản Argentina đã làm hết mình để ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của những nhân dân Việt Nam anh hùng. 

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina nhớ lại, vào thời kỳ đó, những người cộng sản Argentina đã đứng ra thành lập các phong trào đoàn kết với Việt Nam, tuyên truyền và theo dõi sát sao những diễn biến của cuộc đấu tranh cách mạng yêu nước hào hùng của nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Victor Kot khẳng định, những năm gần đây, hai bên thường xuyên có những cuộc trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị anh em, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ và tình đoàn kết với quá trình đổi mới và phát triển kinh tế thành công của Việt Nam, cũng như vai trò ngày càng cao của Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, trong các mối quan hệ quốc tế.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina tin tưởng vững chắc rằng, Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng CSVN, sẽ tiếp tục triển khai thành công các chiến lược phát triển đất nước, cũng như đạt được nhiều thành tựu mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng chí cũng bày tỏ hy vọng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân và những người cộng sản Argentina và Việt Nam ngày càng bền chặt, hướng tới những thành công mới.

 TTXVN