leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 

 

QĐND Online - Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87-CT/QUTW, ngày 8-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả quan trọng; tổ chức triển khai thực hiện với nhiều biện pháp, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên và quần chúng có nhận thức sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao, tự giác học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; nêu cao tinh thần “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, không quản khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

leftcenterrightdel
 

Ngay sau khi Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 được ban hành, Thường vụ QUTƯ đã chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đến đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc QUTƯ, Bộ Quốc phòng (BQP), kết hợp với học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Các cấp ủy đảng, tổ chức quần chúng đã tiến hành học tập, quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, hội viên quần chúng nội dung cơ bản về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng cục Chính trị (TCCT) đã tổ chức tập huấn cho 100% cấp ủy viên, thành viên bộ phận giúp việc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn quân để thống nhất nhận thức, phương châm, quy trình và phương pháp triển khai thực hiện.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tham quan các công trình tuổi trẻ sáng tạo toàn quân. 

Trên cơ sở hướng dẫn của TCCT về xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị 87, Đảng bộ Quân đội và các đơn vị trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc phương châm chỉ đạo: “Trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì đã thể hiện rõ vai trò tiền phong, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện cấp trên nêu gương trước cấp dưới, đảng viên nêu gương trước quần chúng bằng việc làm, hành động cụ thể... Các cơ quan công tác quần chúng đã ban hành các hướng dẫn về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tổ chức quần chúng giai đoạn 2016-2021 và hướng dẫn cụ thể hằng năm. Đồng thời xây dựng chương trình hành động, phát huy tốt vai trò của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị gặp mặt gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020. 
leftcenterrightdel
 

Khảo sát thực tế tại các đơn vị trong toàn quân, chúng tôi thấy, qua trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị 87, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, năng lực, trình độ, phương pháp tác phong công tác của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Các đơn vị coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng, của Quân đội. Đồng thời, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình sáng tạo, hiệu quả; giáo dục trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp.

leftcenterrightdel
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị. 

Hằng năm, cùng với việc chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân tổ chức nghiêm túc, hiệu quả việc học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn, phát hành, TCCT chỉ đạo biên soạn các tài liệu, chuyên đề phù hợp với đặc thù chức năng, nhiệm vụ Quân đội và đưa vào chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng để triển khai học tập, kiểm tra, đánh giá kết quả; chỉ đạo biên soạn tài liệu “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” (gồm 366 lời Bác Hồ dạy, tương ứng với từng ngày trong năm) để tuyên truyền, học tập và làm theo trong toàn quân. Công tác tuyên truyền trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội về Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 được đẩy mạnh với nhiều chuyên trang, chuyên mục, bài viết thu hút bạn đọc và có lượng tương tác lớn, góp phần tuyên truyền sâu rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa rộng rãi gương người tốt, việc tốt trong toàn quân và toàn quốc.

leftcenterrightdel
Một số hình ảnh về giáo dục truyền thống và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị. 
leftcenterrightdel
 

Bên cạnh đó, các đơn vị văn học nghệ thuật, báo chí, cán bộ, chiến sĩ toàn quân và các tác giả trong và ngoài quân đội đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội, làm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thấm nhuần các giá trị cao đẹp của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 

Cùng với đó, TCCT đã chỉ đạo tổ chức Cuộc thi video clip tuyên truyền từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân với chủ đề “Tuổi trẻ Quân đội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia, với 4.533 tác phẩm dự thi; trong đó có 526 tác phẩm được trao giải cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng, 75 tác phẩm được trao giải cấp toàn quân.

leftcenterrightdel
 

5 năm qua, QUTƯ và cấp ủy đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và các chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường vụ QUTƯ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong nghị quyết thường kỳ của các cấp ủy đảng, đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung trong đánh giá kết quả và phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

leftcenterrightdel
Lễ tổng kết, trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ XIX.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị số 788-CT/QUTW của Thường vụ QUTƯ về phát động Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Ngày 12-8-2019, Thường vụ QUTƯ ban hành Chỉ thị số 855-CT/QUTW về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Trong đó, Chỉ thị định hướng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện theo 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ. Đây cũng là những tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên và quần chúng hằng năm, đồng thời đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân thành việc làm thường xuyên.

leftcenterrightdel
Một số sản phẩm sáng tạo của các đơn vị trong toàn quân.

 

leftcenterrightdel
 

Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Tìm hiểu kết quả thực hiện Chỉ thị 05 ở Quân đoàn 1, chúng tôi được biết, 5 năm qua, công tác giáo dục, tuyên truyền Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” được các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong quân đoàn quan tâm triển khai, tích cực đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh bổ sung đáp ứng sự phát triển thực tiễn.

Theo Đại tá Phạm Quốc Hóa, Phó chính ủy Quân đoàn 1, điểm mới, nổi bật trong công tác giáo dục, tuyên truyền là đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức sưu tầm, biên soạn lời Bác Hồ dạy đối với các đơn vị trong quân đoàn; kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng các câu nói, lời dạy, bài viết của Bác thông qua mô hình “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”. Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân đoàn chỉ đạo Trường Quân sự quân đoàn biên soạn mỗi năm 2 chuyên đề về nội dung học tập và làm theo Bác gắn với truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các vấn đề mà dư luận cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang quan tâm để tổ chức học tập, quán triệt, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo in “5 tiêu chí phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong “Sổ học tập chính trị” của chiến sĩ; “Sổ công tác” của cán bộ, QNCN, bảo đảm hình thức gọn, đẹp, cấp phát cho cán bộ, đảng viên, quần chúng làm tài liệu học tập, nghiên cứu thường xuyên.

Tại Viện 69, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi được Đại tá Nguyễn Cao Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Viện 69 chia sẻ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, Đảng bộ Viện 69 luôn xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, đặc biệt quan trọng. Do đó, đã tập trung lãnh đạo đột phá làm chuyển biến vững chắc về nâng cao chất lượng công tác khoa học công nghệ, xây dựng Viện 69 chuyên ngành theo hướng chính quy, khoa học, hiện đại để đạt mục tiêu vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị luôn ra sức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, với phương châm “Nghiêm cách, thận trọng, tỉ mỉ, chính xác”, triển khai làm thuốc thường xuyên, làm thuốc lớn hàng năm, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, chế độ chuyên môn, không để xảy ra sai sót, an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Một số hoạt động nghiệp vụ của Binh chủng Thông tin Liên lạc. 

Hay như cách làm ở Lữ đoàn 45, Binh chủng Pháo binh, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn luôn coi trọng nền nếp, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và tự kiểm tra, giám sát của từng cấp ủy, chi bộ. Hàng tháng, quý trong kết luận và nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ đều đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và từng cá nhân, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục kịp thời, định rõ thời gian phấn đấu. Đồng thời chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm.

leftcenterrightdel
 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn quân luôn gắn chặt với việc xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”. Theo đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức sắp xếp lại, điều chuyển, sáp nhập, giải thể, từng bước giảm quân số... Quá trình điều chỉnh tổ chức biên chế, các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, tổ chức với chính sách; chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP trong điều chỉnh tổ chức biên chế Quân đội, đồng thời giải quyết tốt chế độ, chính sách, bảo đảm sự đồng thuận cao trong từng cơ quan, đơn vị.

Trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hầu hết cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm giành kết quả cao trong từng nội dung, đề mục, thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; nhiều phong trào thi đua, mô hình, cách làm mới được các đơn vị triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, như:  “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và công tác phục vụ tốt”, “Dạy sáng tạo, học sáng tạo, thi thực chất, đánh giá kết quả thực chất”, “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Ba thực chất”, “Đại đội Ba nhất”, “Bám điểm giỏi, nâng điểm khá, xóa điểm yếu”, “Chắc lý thuyết, giỏi thực hành”, “Luyện hay bắn giỏi”...

leftcenterrightdel
Làm chủ vũ khí trang bị hiện đại ở Quân chủng Hải quân.

Trong các lĩnh vực, hậu cần, kỹ thuật; nghiên cứu khoa học; sản xuất kinh doanh... các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đều tạo ra được những phong trào, mô hình sáng tạo, làm động lực để cán bộ, chiến sĩ đua đuổi vượt nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật là các mô hình, phong trào: “Kho xăng dầu chính quy, an toàn, tiết kiệm”, “Nhà kho kiểu mẫu”, “Tự học - Tự quản - Tự rèn”, “Nhà kho văn hóa, nhân viên văn hóa”, “Chuyền sản xuất tinh gọn”, “Tổ công nhân nhảy việc”, “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”, “Năng suất - chất lượng - thời gian - an toàn lao động”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, “5 nhất, 3 không”, “3 giảm, 4 tăng”, “Nhà kho, nhà xưởng kiểu mẫu”, “Nhà xe thanh niên”, “Cán bộ nêu gương, chủ trương thành hiện thực”, “Tự soi, tự sửa thường xuyên, nói đúng, làm tốt, kỷ cương, an toàn”, “Dân chủ, kỷ cuơng, đoàn kết; trên trước, dưới sau”, “Dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi tới chốn”…

leftcenterrightdel
Một số hình ảnh bộ đội giúp dân trong thiên tai bão lũ. 

Đặc biệt, thực hiện chức năng đội quân công tác, toàn quân đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” và nhiều mô hình khác. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn xung kích, đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
 

Đồng thời, Quân đội là một trong những lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống đại dịch Covid-19, với một lượng lớn cán bộ, chiến sĩ tận tụy làm việc ngày đêm trong điều kiện rất khó khăn, nguy hiểm để chung tay cùng cả nước ngăn chặn, khống chế đại dịch bùng phát trong nước. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ luôn có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy để giúp đỡ nhân dân ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn đã làm ngời sáng thêm bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; khẳng định ý thức trách nhiệm “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” của cán bộ, chiến sĩ Quân đội theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

leftcenterrightdel

Sơ kết 5 năm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: Sức lan tỏa từ việc học tập và làm theo Bác. 

leftcenterrightdel
Các đơn vị quân đội tham gia phòng, chống Covid-19. 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Một số hình ảnh hoạt động của các lực lượng quân đội tiến thẳng lên hiện đại.  

 

del
Thông tin tác giả

Chỉ đạo thực hiện: Đại tá NGÔ ANH THU, Phó tổng biên tập Báo QĐND

Tổ chức thực hiện: TRỊNH VĂN DŨNG

Nội dung: TRỊNH DŨNG - HỒNG SÁNG

Trình bày kỹ thuật, đồ họa: VĂN PHONG - NGỌC MINH

Ảnh: BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN, TRỌNG HẢI, CTV