Qua hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta nhận thức ngày càng sâu sắc hơn tầm quan trọng và vai trò của xây dựng, phát huy dân chủ XHCN, khẳng định dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Đảng ta luôn có quan điểm nhất quán về dân chủ và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. Tại Đại hội XII của Đảng, vấn đề phát huy dân chủ được khẳng định trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, theo đó, tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về đảng cầm quyền, xác định rõ mục đích, phương thức, nội dung và điều kiện cầm quyền; vấn đề phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: tcnn.vn

Tuy nhiên, cùng với những thành tựu to lớn, thực tiễn xây dựng nền dân chủ ở nước ta cũng bộc lộ những bất cập cần sớm khắc phục. Đây đó, dân chủ trong Đảng chưa được thực hiện đầy đủ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền còn những bất cập... Cùng với đó, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về dân chủ và xây dựng nền dân chủ XHCN còn hạn chế, chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ luật, kỷ cương; quyền và trách nhiệm. Việc phát huy dân chủ ngoài xã hội còn những bất cập; ở một số địa phương, có những cá nhân cố tình gây ra những vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không đúng quy định, mặc dù các cơ quan chức năng đã có kết luận rõ ràng, công minh, đúng thẩm quyền. Thậm chí, một số người cố tình lợi dụng dân chủ để khiếu kiện, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản, vi phạm pháp luật nghiêm trọng… 

Để khắc phục những hạn chế, bất cập, kiến tạo một nền dân chủ mà Nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân trong điều kiện một đảng cầm quyền, trước hết, cần tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, luôn vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Cùng với đó, phát huy đầy đủ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc đại diện cho ý chí và lợi ích của các tầng lớp nhân dân, tham gia ý kiến vào các quyết định của Đảng, Nhà nước; thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát, phản biện đối với hoạt động của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện quyền lực của nhân dân. Mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân phải gắn với đề cao kỷ luật, kỷ cương; quyền hạn phải gắn liền với trách nhiệm; lợi ích đi đôi với nghĩa vụ; đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc “dân chủ quá trớn”, lợi dụng dân chủ để lôi kéo, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất ổn định chính trị-xã hội, làm tổn hại lợi ích của Nhà nước, tập thể và nhân dân.

Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở là khâu quan trọng để phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Một trong những giải pháp quan trọng là đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Thực hiện tốt dân chủ trong Đảng góp phần tạo nền tảng để thực hiện dân chủ rộng rãi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở một cách thực chất, có chiều sâu, tạo thành nền nếp ở các loại hình, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

ĐÀO HỒNG