Luật quy định những vấn đề có tính nguyên tắc, chính sách lớn về quốc phòng; thực sự là đạo luật cơ bản, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao năng lực, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau hơn 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng năm 2005, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn có những hạn chế. Đó là nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò và hiểu biết Luật Quốc phòng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa đầy đủ. Quá trình triển khai thực hiện Luật Quốc phòng ở nơi này, nơi khác vẫn còn thiếu sự thống nhất, đồng bộ… dẫn đến chất lượng thực hiện công tác quân sự, quốc phòng (QS, QP) chưa đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do việc tập huấn, giáo dục, phổ biến pháp luật về QS, QP của các địa phương còn nặng tính hình thức, chưa có sức lan tỏa. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện luật chưa được cấp ủy đảng, chính quyền một số địa phương quan tâm đúng mức...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa/baochinhphu.vn

Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, LLVT làm nòng cốt. Luật Quốc phòng năm 2018 có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến trách nhiệm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của tất cả cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Nhận thức rõ vị trí, vai trò và quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Quốc phòng năm 2018 là giải pháp thiết thực đưa luật đi vào cuộc sống. Đây là nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm chính trị của mọi công dân, tổ chức, đoàn thể, cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quán triệt và thực hiện Luật Quốc phòng, phù hợp với yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì vấn đề quan trọng, quyết định là các cấp, các ngành, các địa phương phải làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng. Do đó, việc quán triệt và triển khai thực hiện phải bảo đảm thống nhất từ Trung ương đến địa phương, đúng yêu cầu, nhiệm vụ đã quy định trong Luật Quốc phòng-thực sự là khung pháp lý, nhằm tăng cường thể chế pháp quyền, nâng cao sức mạnh tổng hợp của cả nước đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mới. Quá trình tổ chức thực hiện Luật Quốc phòng, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, qua đó kịp thời phát hiện những vướng mắc nảy sinh, có biện pháp chấn chỉnh đối với những tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện thiếu nghiêm túc... Khi đã hiểu rõ Luật Quốc phòng, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ có nhận thức đúng đắn, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân, nhất là về thực hiện chức năng lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế… Đó là cách cụ thể hóa thiết thực để Luật Quốc phòng năm 2018 nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để đất nước phát triển toàn diện. 

LÊ DUY HỒNG