Đây là hình thức có vị trí đặc biệt quan trọng, bởi hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đã làm cho việc kết nối giữa các quốc gia, dân tộc, giữa các tổ chức và cá nhân trên phạm vi toàn cầu trở nên dễ dàng, thuận lợi, nhanh chóng, lượng thông tin khổng lồ được chia sẻ trong một đơn vị thời gian ngắn.

Thực tế cho thấy các thế lực thù địch đã và đang tích cực tận dụng những thành tựu của khoa học, công nghệ hiện đại để chống phá cách mạng nước ta. Hiện nay, có nhiều đài phát thanh, truyền hình, báo điện tử, các trang mạng xã hội thiếu thiện cảm với Việt Nam đang ra sức xuyên tạc sự thật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam. Những thông tin đó tuy không đúng sự thật nhưng đã và đang tác động tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm, niềm tin, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, nhất là thế hệ trẻ. Chính vì vậy, chúng ta cũng cần phải dựa vào không gian mạng để phản bác các thông tin xấu độc. Việc đấu tranh phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên internet là rất cần thiết và cần phải được tiến hành rộng rãi. Ưu điểm của nó là có tốc độ nhanh, có sức lan tỏa lớn, phạm vi rộng, thời gian ngắn, đem lại hiệu quả cao. 

Công tác tuyên truyền miệng cũng cần phải được coi trọng và phải được tiến hành phù hợp với từng đối tượng. Đây là hình thức rất quan trọng, có ưu thế vượt trội so với các hình thức tuyên truyền khác. Bởi vì, tuyên truyền miệng được tiến hành trong mọi môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, không gian và thời gian không phụ thuộc vào các phương tiện kỹ thuật, giữ được bí mật những thông tin nhạy cảm, có sự đối thoại, giao lưu trực tiếp giữa người tuyên truyền và đối tượng tuyên truyền. Tuyên truyền miệng có thể tiếp cận mọi đối tượng tuyên truyền, có thể tiến hành ở tất cả các môi trường, trong mọi điều kiện, vùng miền mà các hình thức tuyên truyền, giáo dục khác không thể tiến hành được. Đây cũng là thể hiện quan điểm của Đảng ta về tăng cường công tác tuyên truyền miệng khi tiến hành công tác tư tưởng, trong đó có phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Lực lượng tiến hành tuyên truyền miệng chính là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chủ trì, chủ chốt, người đứng đầu tổ chức đảng và đơn vị, cơ quan; cán bộ tuyên giáo, cán bộ làm công tác tư tưởng, dân vận, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chuyên trách ở các đơn vị, địa phương. 

Kết hợp chặt chẽ các hình thức tuyên truyền trong phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chính là để tạo ra thế trận sâu rộng về công tác tuyên truyền, làm cho mọi thông tin chính thống nhanh chóng lan tỏa, đi tới quần chúng nhân dân, góp phần đánh tan những thông tin xuyên tạc, xấu độc của các thế lực thù địch.

TRẦN THÔN