Qua tìm hiểu, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc những vấn đề có tính cơ bản trong công tác phòng, chống  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay.

Thứ nhất, để bảo đảm cho công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đạt được hiệu quả thì cần nghiên cứu làm rõ những vấn đề có tính lý luận về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như: Thế nào là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quan hệ giữa “tự diễn biến” với “tự chuyển hóa”; nội dung, hình thức biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tính chất nguy hiểm và tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quan hệ giữa “diễn biến hòa bình” với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thứ hai, phải nghiên cứu xác định rõ những vấn đề về đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như: Mức độ nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể (đối tượng của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”); Vai trò, chức năng của các lực lượng tham gia phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Làm rõ nội dung, hình thức, biện pháp, lực lượng, cơ sở vật chất bảo đảm cho hoạt động đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay.

Thứ ba, nghiên cứu làm rõ mức độ, tính chất, phạm vi, tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội; đối với tổ chức Đảng, tổ chức Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội; đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở nước ta hiện nay.

Thứ tư, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Đảng, Nhà nước, các cấp, các đoàn thể chính trị-xã hội, hội đoàn, cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tất cả những vấn đề nêu trên đòi hỏi phải được các cơ quan chức năng, các tổ chức Đảng, chính quyền nghiên cứu thấu đáo để phân loại vấn đề, từ đó xác định các nội dung, biện pháp xử lý phù hợp đối với từng vấn đề, tạo tính liên hoàn, lôgic trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì mới đạt được hiệu quả như mong muốn.

TRẦN THÔN