Diễn ra trong 6 ngày, Hội nghị lần thứ 11 hoàn thành chương trình làm việc sớm hơn kế hoạch một ngày, nhưng bảo đảm tốt các mục tiêu, nội dung, yêu cầu đặt ra. Điều đó cho thấy tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả của các đồng chí Ủy viên Trung ương. Minh chứng là, Trung ương đã hoàn thành nhiều phần việc quan trọng trong công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; cho ý kiến vào Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; nghiêm khắc thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên và hoàn thành một số vấn đề, nội dung công việc quan trọng khác.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XII  Ảnh: TTXVN

Trong đó, kết quả ấn tượng và quan trọng nhất là Trung ương đã thảo luận, bổ sung và hoàn thiện toàn bộ các Dự thảo Văn kiện (DTVK) trình Đại hội XIII của Đảng. Đây là kết quả xứng đáng từ sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Bộ Chính trị đối với các tiểu ban, trên cơ sở quán triệt kết luận của Hội nghị Trung ương 10, khóa XII (tháng 5-2019) về việc xây dựng các DTVK trình Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng là thành quả của trí tuệ trách nhiệm, tâm huyết và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị trước nhiệm vụ chính trị đặc biệt của Đảng và đất nước.

Với thái độ làm việc nghiêm túc của Hội nghị Trung ương 11, các DTVK đến thời điểm hiện tại đều bảo đảm tiến trình, tiến độ, chất lượng tốt, bố cục phù hợp, khoa học. Các DTVK gợi mở được nhiều vấn đề mới, lớn, cốt lõi của công tác lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới; cho thấy tính bao quát, bao trùm cả về tầm nhìn, tư duy lãnh đạo, tính dự báo xuyên suốt và cả những nhận định, đánh giá, giải pháp trong giải quyết những vấn đề cụ thể đặt ra trên từng lĩnh vực: Xây dựng Đảng, kinh tế-xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng, đối ngoại...

Theo kế hoạch và tiến trình chuẩn bị tiến hành Đại hội XIII của Đảng, sau khi được Hội nghị Trung ương 11, khóa XII xem xét, cho ý kiến hoàn thiện một bước, các DTVK sẽ được gửi đến đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến; sau đó xin ý kiến rộng rãi trong toàn dân. Bởi thế, sau hội nghị lần này, các cấp ủy, tổ chức đảng cần sớm chú trọng quán triệt, học tập nghị quyết, kết luận của Trung ương. Trong toàn Đảng nhất thiết phải dấy lên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đóng góp tâm sức, trí tuệ vào các DTVK, làm cơ sở để Trung ương tiếp tục hoàn thiện văn kiện, hoạch định đường lối lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn tới.

Bám sát thông điệp trao gửi của Hội nghị Trung ương 11, sắp tới, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên cần tập trung nghiên cứu kỹ, cho ý kiến vào các DTVK; tập trung vào các vấn đề lớn, như: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh, tập trung vào 10 năm gần đây; mục tiêu phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (100 năm thành lập Đảng) và đến năm 2045 (100 năm thành lập nước); định hướng tiếp tục đổi mới, phát triển các lĩnh vực trọng yếu; các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược; nhận thức và giải quyết các mối quan hệ lớn trong quá trình phát triển...

Để làm được điều đó, từng cấp ủy cần chủ động ban hành chủ trương, giải pháp huy động trí tuệ của toàn Đảng và toàn dân tham gia xây dựng DTVK. Các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị-xã hội phải thật sự nghiêm túc, trách nhiệm cung cấp thực tiễn, đóng góp lý luận về các vấn đề, lĩnh vực liên quan, nhất là cung cấp thông tin về kết quả và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở các cấp. Đặc biệt, bám sát tiến trình xây dựng văn kiện của Trung ương, các cấp ủy đảng phải hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thảo luận, góp ý các DTVK Đại hội XIII của Đảng và DTVK đại hội đảng bộ cấp trên; đồng thời chuẩn bị thật tốt DTVK của cấp ủy cấp mình. Hệ thống cơ quan báo chí trong nước cần ưu tiên dung lượng tuyên truyền sâu đậm về nội dung các DTVK Trung ương, mở chuyên trang, chuyên mục và đăng tải những góp ý tâm huyết của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào DTVK Đại hội XIII...

Hòa vào dòng chảy của sự nghiệp cách mạng, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Trung ương, thời gian qua, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quán triệt ý nghĩa của Hội nghị Trung ương lần thứ 11 và triển khai cụ thể hóa, đạt kết quả rõ nét trong thực hiện các chủ trương, giải pháp của Hội nghị Trung ương 10, khóa XII. Đặc biệt, các cấp ủy chỉ huy coi trọng giáo dục cho bộ đội nhận thức sâu sắc ý nghĩa và trách nhiệm trong tham gia chuẩn bị, tiến hành thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng.

Với truyền thống vẻ vang, trách nhiệm chính trị cao cả, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội nguyện mang hết tài năng, trí tuệ, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 11, khóa XII; tâm huyết nghiên cứu, đóng góp tình cảm, trí tuệ để Trung ương có thêm luận cứ, căn cứ vạch định đường lối cách mạng sáng suốt cho tương lai!

QĐND