Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu lịch sử, là bước ngoặt vĩ đại, điểm mở đầu quyết định cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam và sự phát triển của dân tộc; chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20. Đảng ra đời là thành quả của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng càng có ý nghĩa chính trị to lớn, khi năm 2020 cũng là kỷ niệm tròn 100 năm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến với Chủ nghĩa Lênin và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Tròn 100 năm trước, từ bản luận cương của Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc theo học thuyết cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời không chỉ lãnh đạo nhân dân làm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, mà còn đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại.

Chúng ta bày tỏ lòng thành kính, biết ơn, khẳng định vai trò, công lao to lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam; tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, hy sinh dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập, tự do cho dân tộc; đồng thời nêu bật những thành tựu vĩ đại, truyền thống quý báu, bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt 90 năm qua.

90 năm lịch sử của Đảng đã làm rạng rỡ lịch sử dân tộc và đất nước Việt Nam; làm nên “pho lịch sử bằng vàng” của Đảng. 90 năm qua, với đường lối chính trị đúng đắn, sáng suốt; kiên định, luôn lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; không ngừng củng cố đoàn kết, thống nhất, gắn bó máu thịt với nhân dân... Đảng ta luôn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng, giành nhiều kỳ tích, thắng lợi vĩ đại. Thực tiễn 90 năm qua khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; là minh chứng sinh động cho thấy, với bản chất cách mạng, đường lối đúng đắn, năng lực lãnh đạo; biết tập hợp và phát huy sức mạnh vô địch của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng đã lãnh đạo toàn dân vượt mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhất là trong những thời điểm mang tính bước ngoặt, quyết định vận mệnh của đất nước, dân tộc.

Năm 2020, với những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, dân tộc; là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2015-2020), năm tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021… trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Điều đó, đòi hỏi Đảng ta phải tăng cường đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng phải tự đổi mới, chỉnh đốn; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; chăm lo rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xử lý nghiêm mọi sai phạm, không có ngoại lệ, “vùng cấm”.

Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên càng phải thấm nhuần sâu sắc, thực hiện tốt những di huấn của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, “xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, chiến đấu hy sinh quên mình vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nguyên tắc bất di bất dịch, là nhân tố quyết định quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, chiến thắng của Quân đội ta. Trong thời kỳ mới, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển mới, đặt ra yêu cầu mới ngày càng cao, đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, đặc biệt là nâng cao chất lượng xây dựng quân đội về chính trị, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; bảo đảm cho quân đội luôn vững vàng trên lập trường giai cấp công nhân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

QĐND