Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chỉ thị thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đối với cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương không những góp phần rất quan trọng nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, hành động quyết liệt, hiệu quả ở từng cơ quan, đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn quân, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước đối với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, sự an toàn của đất nước.

Chỉ thị đã nêu rõ những chủ trương, giải pháp chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch Covid-19; thêm một lần nữa thể hiện rõ vai trò quân đội là một trong những lực lượng quan trọng, xung kích đi đầu trong cuộc đấu tranh phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân; là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến rất cam go, quyết liệt này.

Theo đó, để tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, yêu cầu đặt ra đối với mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và chỉ huy các cấp cần phải tiếp tục quán triệt, nắm chắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; làm cho mọi cán bộ, đảng viên, mọi quân nhân nắm chắc, hiểu rõ, xác định việc tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian này. Từng cơ quan, đơn vị và toàn quân tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực, đồng thời động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần sáng tạo, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bảo vệ sự sống cho nhân dân. Khuyến khích và tạo điều kiện tối đa để các nhà khoa học và lực lượng quân y không chỉ kịp thời cứu chữa nhân dân, hướng dẫn nhân dân cách thức phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, mà còn chủ động nghiên cứu, ứng dụng kịp thời các thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch nguy hiểm này.

Cùng với việc tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, từng cơ quan, đơn vị toàn quân cần nắm chắc tình hình, chủ động huấn luyện, triển khai các phương án sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; tăng cường công tác đấu tranh đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch hòng lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh để chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội, gây bất an trong đời sống nhân dân.

Để thực hiện hiệu quả những vấn đề cơ bản nêu trên không chỉ đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chỉ huy của cấp ủy, tổ chức đảng và người chỉ huy từng cấp, đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ trong tổ chức thực hiện, mà phải thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là những tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phòng, chống dịch Covid-19, những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Chủ trương đã rõ, giải pháp đã cụ thể. Hiệu quả đạt được phụ thuộc vào thái độ, trách nhiệm và quyết tâm của mỗi cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước. Toàn quân đồng lòng, quyết tâm quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 260-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương là góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân đẩy lùi đại dịch, tạo bước đột phá thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chuẩn bị tốt mọi mặt tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

QĐND