Để đi tới chiến thắng vĩ đại, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, thu non sông về một mối, cả dân tộc ta đã bền gan vững chí, kiên trì đấu tranh, vượt qua bao khó khăn, gian khổ, hy sinh trong suốt 30 năm, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt, từ đầu tháng 3-1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam, thực hiện liên tiếp các chiến dịch then chốt, quyết định, như: Tây Nguyên, Huế-Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong 55 ngày đêm tiến công và nổi dậy, với tốc độ “một ngày bằng hai mươi năm”, với sức mạnh áp đảo cả về quân sự, chính trị, quân và dân ta đã đập tan hoàn toàn bộ máy quân sự khổng lồ và hiện đại của chính quyền tay sai, với đội quân lên tới 1,1 triệu người, trong đó có 4 quân đoàn chủ lực, 6 sư đoàn không quân và hàng chục trung, lữ đoàn pháo binh, hải quân của quân ngụy...

leftcenterrightdel
Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương họp quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh tư liệu

Chiến thắng 30-4 là kết quả của việc phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đặt dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng. Chiến thắng còn bắt nguồn từ truyền thống yêu nước, từ tinh thần khát khao độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất Tổ quốc của toàn thể dân tộc Việt Nam và sự ủng hộ quý báu của đồng chí, bạn bè, nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Do đó, Chiến thắng 30-4 là vô cùng to lớn, vừa mang ý nghĩa lịch sử, vừa mang tầm thời đại; thể hiện rõ bản lĩnh, ý chí của con người Việt Nam, luôn biết kế thừa, phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông, không bao giờ khuất phục trước kẻ thù xâm lược.

Chiến thắng 30-4 tạo cho dân tộc ta một nền tảng về hòa bình, độc lập, thống nhất vững chắc để cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tầm vóc lịch sử và những bài học từ Chiến thắng 30-4 đã và đang là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tháng 4-1975 - Ảnh tư liệu.

Kế thừa những thành quả vĩ đại của cách mạng, của Chiến thắng 30-4 mà các thế hệ cha ông ta đã đổ bao công sức, trí tuệ, mồ hôi, xương máu mới giành được, ngày nay, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải tích cực phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân. Từ bài học Chiến thắng 30-4 cho thấy, để thực hiện được nhiệm vụ đó, chúng ta phải tiếp tục phát huy sức mạnh nội sinh là truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong nhân dân trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng; tập trung tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; hiệu quả tổ chức, quản lý, điều hành của Nhà nước; vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, suy thoái, tiêu cực, tệ nạn xã hội... Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình” xuyên tạc, phủ nhận những thành quả cách mạng, chống phá Đảng, Nhà nước ta, bảo đảm sự ổn định và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

leftcenterrightdel
Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh họp chỉ đạo tác chiến. Ảnh tư liệu.

Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, đã hoàn thành xuất sắc vai trò là lực lượng nòng cốt làm nên Chiến thắng 30-4-1975. Ngày nay, Quân đội ta tiếp tục được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Từ truyền thống anh hùng, chiến công hiển hách, cùng những kinh nghiệm quý báu được đúc kết trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, phát huy ý nghĩa, bài học lịch sử Chiến thắng 30-4, Quân đội ta tiếp tục khẳng định bản lĩnh và sức mạnh của mình trong nhiệm vụ SSCĐ và chiến đấu, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, giúp đỡ nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh.

Nhớ về ngày chiến thắng, chúng ta càng nhớ ơn Đảng, Bác Hồ kính yêu và công lao của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên suốt chặng trường chinh của dân tộc, không thể quên những gia đình có công với nước. Trách nhiệm của chúng ta hôm nay là phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chính sách, hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng để những giá trị to lớn của Chiến thắng 30-4 luôn được giữ gìn, phát huy trong điều kiện mới.

Thời gian lùi xa 43 năm nhưng Chiến thắng 30-4 vẫn sáng ngời về ý nghĩa và bài học kinh nghiệm quý báu, tiếp thêm động lực mới cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

QĐND