Tại hội nghị, BCH Trung ương Đảng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị (BCT), Ủy viên Ban Bí thư (BBT) khóa XII theo quy định; xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 205 đồng chí để BCT xem xét, quyết định quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. BCH Trung ương cũng thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCT, BBT năm 2018; xem xét báo cáo của BCT về những công việc quan trọng BCT đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9 khóa XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ.

Mặc dù diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng những vấn đề Trung ương bàn và quyết định về việc quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026; lấy phiếu tín nhiệm của BCH Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên BCT, BBT, được xác định là rất hệ trọng. Việc quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 là bước chuẩn bị rất quan trọng cho công tác nhân sự BCH Trung ương nhiệm kỳ XIII của Đảng.

Công tác cán bộ là "công việc gốc" của Đảng. Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, trong đó việc quy hoạch cán bộ (QHCB) là khâu mở đầu, có ý nghĩa hết sức quan trọng, bảo đảm tính chủ động, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài, do vậy, BCH Trung ương khóa XII đã sớm xác định công tác QHCB phải được tiếp tục tiến hành căn cơ, bài bản, chặt chẽ. Tại hội nghị, Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026; trên cơ sở đó BCT chỉ đạo Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng có liên quan rà soát, thẩm định kỹ trước khi trình BCT xem xét, quyết định nhân sự quy hoạch theo thẩm quyền và theo đúng các quy định của Đảng; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch…

Việc BCH Trung ương đồng thuận rất cao với tờ trình của BCT về việc lấy phiếu tín nhiệm của Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên BCT, BBT, cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng, thái độ khách quan, công tâm trong đánh giá và sự tín nhiệm của Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên BCT, BBT; thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong Trung ương. Đây cũng là dịp tốt để từng đồng chí Ủy viên BCT, BBT nhìn nhận lại mình, “tự soi, tự sửa”, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao; đồng thời là một kênh thông tin rất quan trọng giúp BCT đánh giá, bố trí, sử dụng đúng cán bộ; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm lãnh đạo thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đòi hỏi ngày càng cao phải xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định. Thời gian qua, công tác quy hoạch cán bộ trong quân đội được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định; tập trung nâng cao chất lượng cán bộ. Quân ủy Trung ương đang tiếp tục hoàn thiện Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao. Đây là một trong những cơ sở, yếu tố quyết định công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thành công của Hội nghị Trung ương 9 khóa XII tạo sự phấn khởi, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chiến lược, cán bộ cấp cao, xứng đáng với niềm tin của toàn Đảng, toàn dân.

Ngay sau hội nghị, cấp ủy từng cấp, trực tiếp là bí thư cấp ủy cần nhận thức đúng, quyết tâm cao; tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, sáng tạo, nắm vững những nội dung trọng tâm được Trung ương thảo luận, quyết nghị; tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào năm 2019 với khí thế mới, niềm tin mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

QĐND