Tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành thời gian để thảo luận, đánh giá công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Các báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội đã nêu bật những thành tựu đạt được trong cả nhiệm kỳ của các cơ quan trên từng lĩnh vực công tác. Bên cạnh đó, những tồn tại, hạn chế cũng được thẳng thắn nhìn nhận, để từ đó phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Đây là cơ sở để các cơ quan tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Cũng trong chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); xem xét, quyết định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Một số nội dung quan trọng khác được báo cáo Quốc hội tại kỳ họp lần này, trong đó có tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; kết quả hoạt động của Hội đồng Bầu cử quốc gia từ khi thành lập đến tháng 3-2021... Các ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri, nhân dân gửi đến Quốc hội đều được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, trả lời, thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trước những vấn đề bức xúc đang đặt ra trong thực tiễn cũng như nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhân dân.

Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp lần này là Quốc hội xem xét, quyết định về công tác nhân sự nhằm đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Kỳ họp thứ 11 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc Quốc hội quyết định miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước góp phần tạo sự đồng bộ, thống nhất, ổn định về mặt tổ chức và cán bộ, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kiện toàn Hội đồng Bầu cử quốc gia để tiếp tục chỉ đạo công tác bầu cử. Đồng thời, bảo đảm công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, thận trọng, đúng pháp luật, dân chủ và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; 3 Phó chủ tịch Quốc hội; 4 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó chủ tịch nước; Tổng thư ký Quốc hội; chủ nhiệm 3 ủy ban của Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước. Quốc hội cũng đã phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó thủ tướng Chính phủ, 12 bộ trưởng và thành viên Chính phủ; phê chuẩn danh sách một số Phó chủ tịch, một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia và danh sách Phó chủ tịch, một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong mọi quyết định của mình, Quốc hội luôn đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, nhân dân, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. Hoạt động của Quốc hội được cử tri, nhân dân theo dõi chặt chẽ, gửi gắm niềm tin. Nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội đã đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện trong công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Kết quả này khẳng định thành công từ việc không ngừng đổi mới, sáng tạo trong hoạt động của Quốc hội. Trong nhiệm kỳ khóa XIV, Quốc hội tiếp tục tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi để thể chế hóa Cương lĩnh chính trị, các quan điểm, đường lối của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động giám sát của Quốc hội đã kịp thời phát hiện và có các kiến nghị nhằm điều chỉnh, bổ sung, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt chính sách, pháp luật và các nhiệm vụ kinh tế-xã hội. Việt Nam hiện đã trở thành nền kinh tế có quy mô lớn thứ tư trong ASEAN, đạt hơn 340 tỷ USD. Quốc hội cũng luôn đề cao trách nhiệm và nâng cao hơn nữa chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Hoạt động đối ngoại của Quốc hội góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước. Có thể khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết giữa Quốc hội và Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan tư pháp, cơ quan hữu quan đã xây dựng nên sức mạnh tổng hợp, đưa đất nước không ngừng vững bước đi lên.

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV khép lại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực từng ngày để hướng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, lựa chọn được những đại biểu ưu tú, xứng đáng là người đại diện của nhân dân. Sự phát triển của Quốc hội là quá trình không ngừng kế thừa, phát huy, đổi mới để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ. Nền tảng bền vững được xây dựng từ Quốc hội khóa XIV và những nhiệm kỳ trước đó sẽ là điểm tựa, góp phần tạo sức bật, niềm tin, giúp đất nước ta tiếp tục mở ra những trang sử mới vẻ vang trong thời gian tới.

QĐND