Với các chức năng của mình, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó, được nhân dân tin yêu tặng cho danh xưng Bộ đội Cụ Hồ.

Sở dĩ Quân đội ta có sức mạnh vô địch là vì: Quân đội ta là quân đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh. Nghĩa là chúng ta có lý luận khoa học chỉ đường, có nền tảng tư tưởng vững chắc, có mục tiêu chiến đấu rõ ràng. Nền tảng tư tưởng, lý luận khoa học đó là Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội cách mạng của Đảng cách mạng. Mục tiêu chiến đấu của Quân đội ta là: Vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Trong suốt 74 năm qua, Quân đội ta luôn bồi đắp nền tảng tư tưởng vững chắc và chưa bao giờ xa rời mục tiêu chiến đấu của mình. Vì thế, Quân đội ta luôn nhận được sự tiếp sức vô tận từ cội nguồn nhân dân. Đó chính là cái gốc căn bản để Quân đội ta lập nên những chiến công hiển hách, cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành sự nghiệp vĩ đại là giải phóng dân tộc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Quân đội ta tiếp tục được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó ưu tiên một số lực lượng, bộ phận tiến thẳng lên hiện đại. Sau gần 3 năm thực hiện nghị quyết của Đảng, với các nhóm giải pháp khoa học, sát với yêu cầu thực tiễn, Quân đội ta đã có những bước tiến vượt bậc cả về cơ cấu tổ chức, năng lực tác chiến và trình độ khoa học kỹ thuật. Từ kiểm nghiệm thực tiễn có thể khẳng định: Quân đội ta đủ sức đánh bại mọi kẻ thù, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, không phận của Tổ quốc.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch không bao giờ từ bỏ âm mưu đen tối hòng tách rời Quân đội ta khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho Quân đội ta không còn hệ tư tưởng, không còn mục tiêu chiến đấu, cuối cùng là làm suy yếu, tan rã Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhiều năm qua, chúng vừa âm thầm, vừa rầm rộ thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa” quân đội; hoặc gần đây là cổ xúy cho tư tưởng “dân sự hóa” quân đội... Tất cả những mánh khóe đó nằm chung trong chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

Nhưng với bản lĩnh, truyền thống của một đội quân cách mạng, được tôi rèn từ trong khắc nghiệt của chiến tranh, Quân đội ta không dễ gì bị lung lạc trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Càng trong khó khăn, Quân đội ta càng phải thể hiện rõ ý chí, quyết tâm, siết chặt đội ngũ, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, quyết đánh bại kẻ thù cả trên chiến trường, cả trên mặt trận chính trị tư tưởng. Từng cán bộ, chiến sĩ tiếp tục trau dồi lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm chắc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, hành động khoa học, thống nhất, kỷ luật, kiên quyết giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Ra sức học tập, huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị, nâng cao năng lực chỉ huy, tham mưu, tác chiến, bảo đảm cho mọi đơn vị đều tinh nhuệ, anh dũng, thiện chiến, xứng đáng với truyền thống “bách chiến, bách thắng” và vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Toàn quân cần tiếp tục làm tốt chức năng đội quân công tác, không ngừng bồi đắp mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, cụ thể là tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng nông thôn mới, xóa nghèo bền vững..., ngày càng làm sáng rõ thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

QĐND