Dự và chủ trì Hội nghị có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi làm việc. Ảnh tư liệu

Thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 7-10-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025 "Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)", mã số KX.02/21-25, tới nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã hoàn thiện thuyết minh, khung Chương trình; ban hành các Quyết định về tổ chức bộ máy Chương trình và tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình.

Tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng. Quan điểm chỉ đạo đầu tiên của Đại hội XIII mang tính xuyên suốt, bất di bất dịch là "kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

"Đây là vấn đề mang nguyên tắc sống còn đối với chế độ ta, nền tảng vững chắc của Đảng ta. Do vậy, Ban Bí thư và sau đó là Chính phủ đã phê duyệt Chương trình này", đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các thành viên tham gia các đề tài thuộc Chương trình cần chủ động, nỗ lực cao nhất, không chỉ làm rõ việc vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới mà phải có trách nhiệm chính trị phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc.

"Chương trình đang được trông chờ, kỳ vọng. Rất mong các đồng chí hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu để chương trình này trở thành một chương trình đúng theo nghĩa của Chương trình Khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia. Đây là sự bổ sung vô cùng quan trọng hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, cũng như lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nói.

Trên cơ sở đó, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị trong quá trình triển khai Chương trình, các nhà khoa học cần chắt lọc dựa trên kết quả nghiên cứu để cùng với quá trình làm, kiến nghị cho Đảng, Nhà nước trong việc tổng kết 40 năm đường lối đổi mới của Đảng; chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIV; đặt những nền tảng đầu tiên về soạn thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước khi Đảng tròn 100 năm tuổi.

TTXVN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.