Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng tập trung vào các nội dung chủ yếu: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội (CNXH), bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên CNXH, vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên CNXH và đi lên CNXH bằng cách nào? Khẳng định và làm rõ mô hình CNXH ở Việt Nam và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Làm rõ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những thành tựu trên con đường xây dựng CNXH, đặc biệt là hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam. Đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về CNXH, con đường đi lên CNXH...

leftcenterrightdel

Toàn cảnh tọa đàm khoa học: Giá trị tác phẩm“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 25-3. Ảnh: TTXVN

Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp lãnh đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương; liên hệ sát với thực tiễn cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của cán bộ chủ trì, chủ chốt.

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam. Nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định, vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, ý chí, hành động trong toàn Cơ quan Tổng cục Chính trị.

PHẠM KIÊN