Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV được thành lập theo Quyết định 128, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày 16-10-2023. Tiểu ban Điều lệ Đảng phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 35 thành viên, trong đó có 8 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các Ủy viên Trung ương Đảng... là những người có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng. Tiểu ban Điều lệ Đảng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quyết định 128 như: xây dựng Báo cáo về công tác xây dựng Đảng 5 năm từ 2021-2025, xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

leftcenterrightdel
 Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Phiên họp. Ảnh: TTXVN
leftcenterrightdel
 

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

Theo Thường trực Ban Bí thư, dự kiến tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII, đề cương các văn kiện của đại hội sẽ được trình; Hội nghị Trung ương 10, khóa XIII sẽ trình dự thảo các văn kiện để Ban Chấp hành Trung ương thảo luận. Từ năm 2025, dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV được thảo luận ở đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, quận và cấp tỉnh. Đến Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 11, khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức thông qua các Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trong đó có hai báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng.

Cũng tại phiên họp, các thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng đã nghe kế hoạch hoạt động của Tiểu ban; đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ xây dựng Báo cáo về công tác xây dựng Đảng 5 năm, giai đoạn 2021-2025; Báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.