QĐND - Ngày 12-12, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã trao tặng giải thưởng công trình nghiên cứu văn nghệ dân gian năm 2015 cho các tác giả và nhóm tác giả.

Trong 70 đề cử giải thưởng trên các lĩnh vực: Ngữ văn và lý luận; phong tục tập quán; diễn xướng dân gian; tri thức dân gian, Hội đồng xét giải đã chọn ra 57 công trình xuất sắc để trao giải của năm, gồm: 1 giải nhất; 8 giải nhì; 36 giải ba; 11 giải khuyến khích và 1 tặng phẩm đặc biệt. Giải nhất của năm 2015 thuộc về Tiến sĩ Phạm Đặng Xuân Hương với công trình “Đặc điểm thể loại của sử thi Chương ở Việt Nam” (trường hợp Chương Han của người Thái ở Tây Bắc).

ĐÔNG HÀ