Tờ trình nghị quyết bầu Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIV đối với 4 đồng chí trên cũng được 479/480 đại biểu (bằng 96,96% tổng số đại biểu Quốc hội) bấm nút thông qua sau đó.

Như vậy, căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, 4 đồng chí: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tòng Thị Phóng, Phùng Quốc Hiển, Uông Chu Lưu đã được Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

 4 Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

* Về kết quả bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Đồng chí Hà Ngọc Chiến: Có 487 phiếu đồng ý (bằng 98,58%)

Đồng chí Trần Văn Túy: Có 484 phiếu đồng ý (bằng 97,98%)

Đồng chí Thượng tướng Võ Trọng Việt: Có 484 phiếu đồng ý (bằng 97,98%)

Đồng chí Phan Xuân Dũng: Có 479 phiếu đồng ý (bằng 96,96%)

Đồng chí Nguyễn Đức Hải: Có 479 phiếu đồng ý (bằng 96,96%)

Đồng chí Phan Thanh Bình: Có 475 phiếu đồng ý (bằng 96,15%)

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc: Có 473 phiếu đồng ý (bằng 95,75%)

Đồng chí Nguyễn Văn Giàu: Có 473 phiếu đồng ý (bằng 95,75%)

Đồng chí Nguyễn Khắc Định: Có 463 phiếu đồng ý (bằng 93,72%)

Đồng chí Nguyễn Thúy Anh: Có 461 phiếu đồng ý (bằng 93,32%)

Đồng chí Lê Thị Nga: Có 452 phiếu đồng ý (bằng 91,50%)

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: Có 395 phiếu đồng ý (bằng 79,96%)

Đồng chí Vũ Hồng Thanh: Có 353 phiếu đồng ý (bằng 71,46%)

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ra mắt. Ảnh: TTXVN. 

Tờ trình nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đối với 13 đồng chí trên cũng được 473/476 (95,75%) đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua sau đó.

Như vậy, căn cứ vào nội quy kỳ họp, 13 đồng chí: Hà Ngọc Chiến, Trần Văn Túy, Võ Trọng Việt, Phan Xuân Dũng, Nguyễn Đức Hải, Phan Thanh Bình, Nguyễn Hạnh Phúc, Nguyễn Văn Giàu, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thúy Anh, Lê Thị Nga, Nguyễn Thanh Hải, Vũ Hồng Thanh được Quốc hội bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

NGUYỄN THẢO