Đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận những đóng góp nhất định của tín đồ công giáo cũng như UBĐK Công giáo Việt Nam trong những năm qua trên các mặt chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng chí mong muốn Linh mục Trần Xuân Mạnh và UBĐK Công giáo Việt Nam tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Trung ương nói riêng, các cơ quan, ban ngành khác nói chung góp phần đưa Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu kép, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước, vì mục tiêu ngày càng nâng cao đời sống cho nhân dân. Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định sẽ tích cực vận động đồng bào Công giáo trung thành với Tổ quốc, thực hiện tốt đường hướng của giáo hội “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

HỒNG NGUYỄN